17 de setembre de 2018

Proposta del Govern central d’Estatut del Personal investigador en Formació (EPIF):


IMPORTANTS AVENÇOS I TEMES PENDENTS


El Ministeri de Ciència, Recerca i Universitats ha presentat públicament la seva proposta de Reial Decret per a la regulació de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, obrint un termini per a la participació i suggeriment pública fins al 21 de setembre.

CCOO valorem positivament els avenços que aquesta proposta suposa en relació a anteriors esborranys i la incorporació d'algunes de les principals exigències del col·lectiu d'investigadors en formació i del nostre sindicat. Malgrat això, entenem que encara hi ha marge per a la millora i la incorporació d'alguns aspectes pendents, entre d'altres, el que fa referència a la indemnització per fi de contracte.

1.- Règim Salarial: En aquest àmbit s'incorporen gran part de les reivindicacions sindicals i del col·lectiu. D'una banda, a l’hora de determinar els percentatges salarials aplicables al personal investigador es pren com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 del personal laboral de la taula salarial recollida en el Conveni Únic del personal laboral de l'Administració General de l'Estat. D'altra banda, s'estableix que, en qualsevol cas, el salari mínim a percebre no podrà ser inferior a 16.422 € anuals. No obstant això, a aquesta regulació li calen algunes precisions tècniques –com les possibles actualitzacions anuals, etc.- per evitar que futurs problemes d’aplicació, que haurien de ser esmenades en l'actual tràmit legislatiu.

2.- Col·laboració en tasques docents: Es manté la proposta que els investigadors en formació puguin col·laborar en tasques docents fins a 240 hores durant el seu contracte (màxim 60 per any). Valorem negativament que es mantingui un nombre d'hores tan elevat ja que pot convertir-se en una temptació per a que les universitats pretenguin solucionar problemes estructurals de necessitats docents per falta de professorat derivat de les retallades de plantilla i limitacions en la taxa de reposició dels últims anys. A més, ja vam dir que això podria suposar una activitat laboral addicional que perjudiqués notablement l'activitat principal que és la recerca. D'altra banda, valorem positivament que en la proposta normativa s'hagi reforçat el caràcter voluntari d'aquestes col·laboracions (a petició de l'investigador i, sense que aquestes col·laboracions suposin una minva de la càrrega docent del departament). No obstant això, entenem que sobre aquesta matèria encara hi ha algun marge de millora, tant en el nombre màxim d'hores de possible col·laboració docent, com en el règim de voluntarietat, sense perjudici que siguin aspectes la garantia dels quals pugui ser objecte de posterior seguiment i millora en l'àmbit de la negociació a les universitats.

3.- Extinció del contracte: La nova regulació millora substancialment tant des del punt de vista tècnic com material. D'una banda, s'estableix la pròrroga automàtica fins al quart any, exigint per a la denegació de la pròrroga anual un informe desfavorable d'avaluació motivat. Entenem que amb aquesta regulació es restringeixen notablement les possibles arbitrarietats en l'extinció del contracte abans d'hora, i s’afegeixen garanties per a l'investigador -la exigència de motivació i, per tant, el seu possible control en els tribunals. S'ha perdut l'oportunitat, però, d'eliminar l'extinció del contracte abans dels quatre anys per la lectura de la tesi doctoral. A més d'afectar poquíssims supòsits, els primers períodes postdoctorals són contemplats per la llei com a part del procés formatiu, de manera que res no impedeix la culminació dels quatre anys de contracte permetent a més realitzar tasques complementàries de publicació i millora de currículum. Igualment, tot i que s'ha millorat tècnicament, seria convenient aclarir el règim de l'acomiadament per incompliment fent referència, com fa l'Estatut dels Treballadors, als incompliments greus i reiterats.

4.- Indemnització fi de contracte: En aquesta matèria creiem que no s’hauria de desaprofitar l'oportunitat i que encara hi ha marge per incorporar una indemnització fi de contracte, tal com existeix per a altres figures contractuals laborals. Tot i que la Llei de la Ciència no contempli expressament aquesta possibilitat tampoc la prohibeix i seria possible, per tant, incorporar-la en el futur Reial decret. En tot cas, CCOO no renunciarem als procediments al nostre abast per aconseguir el reconeixement de la indemnització. De fet, ara mateix estem pendents, com a conseqüència d'una qüestió judicial promoguda pel nostre sindicat, de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el dret a indemnització fi de contracte al col·lectiu investigador en formació. En tot cas, independentment dels pronunciaments normatius o judicials, CCOO traslladarem aquesta qüestió a l'àmbit de la negociació col·lectiva.

En conclusió, s'han produït notables i significatius avenços, encara que queden aspectes millorables en regulació de les condicions d'ocupació d'un col·lectiu particularment vulnerable i precari. Des de CCOO presentarem al Ministeri propostes de millora fins a l'últim minut. Cal no oblidar que, en qualsevol cas, la regulació que s'aprovi tindrà caràcter de mínims legals que poden ser objecte de millora i complementació en la negociació col·lectiva, àmbit en el qual, des de la pròpia aprovació de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, concentrarem la nostra activitat sindical en la millora de les condicions d'ocupació del col·lectiu.

23 de maig de 2018

Anem a la Vaga de PDI UBCCOO dóna suport a la Vaga de PDI del dia 24 de maig, i a d’altres mobilitzacions convocades pel Comitè d’Empresa (PDI laboral) i per la Junta de Personal (PDI funcionari).

Al llarg d’aquest curs acadèmic hem constatat l’agreujament de les precàries situacions que pateix bona part del col·lectiu del PDI (funcionari i laboral). La situació actual d’ofegament pressupostari per part de la Generalitat de Catalunya,  la manca d’una política de plantilles adients i del respecte a l’autonomia universitària està portant al col·lapse a la Universitat de Barcelona. 

Aquesta situació l’està patint directament el PDI de la UB. Es continua amb la utilització fraudulenta de la figura del professorat associat i es generen borses de precarietat laboral, alhora que s’impedeix el relleu generacional.

CCOO continuem demanant:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professorat.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professorat associat amb feines estructurals a places de professorat a temps complet dins de la carrera acadèmica.

 -       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució, que de no posar-hi remei esdevindrà en la mort lenta de la Universitat de Barcelona..


Podeu llegir les reivindicacions i accions previstes de Comitè d’Empresa de PDI i Junta de PDI més avall o fent clic aquí. També trobares el cartell aquí.


DIJOUS 24: VAGA A TOTA LA UB

MANIFESTACIÓ 12h Pl. Universitat

DILLUNS 28: VAGA AL CAMPUS DIAGONAL

12H DIAGONAL, CONCENTRACIÓ

DIMARTS 29: VAGA AL CAMPUS MUNDET

DIMECRES 30: VAGA ALS CAMPUS CENTRAL I RAVAL

12H PL. UNIVERSITAT, CONCENTRACIÓ

Reivindicacions de CE i Junta PDI:

·         Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
·         Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen, en relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
·         Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).
·         Que s'implementin plans d’estabilització els investigadors i investigadores predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
·         Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que tenen els i les  investigadores predoctorals.
·         Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta de PDI-funcionari.
·         Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 2017-18, s’ha materialitzat en l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d'augmentar la docència del professorat a jornada completa a 32 crèdits i per tant més hores.
·         En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.

Tal i com es va assenyalar en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la ingerència del govern de Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia

15 d’abril de 2018

15 d'abril: Manifestació contra la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques

Manifestació contra la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques

Diumenge 15 d'abril manifestació, contra la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques a plaça Espanya, a les 12.30h (Nou horari)La manifestació del 15 d’abril a Barcelona sortirà a les 12.30 h de la plaça Espanya i avançarà per l’avinguda Paral·lel.

L’Espai Democràcia i Convivència convoca una mobilització amb el lema ‘Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa! coincidint amb els 6 mesos de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez


L’Espai Democràcia i Convivència convoca el proper diumenge 15 d’abril una gran manifestació coincidint amb els 6 mesos d’empresonament del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el fins fa poc president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. Sota el lema ‘Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!’, la marxa arrencarà a les 12.30 h de la plaça Espanya de Barcelona i avançarà per l’avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l’acte final. De moment, ja hi ha 527 autocars confirmats que arribaran d’arreu del territori.

Les entitats que conformen l’Espai Democràcia i Convivència, preocupades per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, fan una crida a la ciutadania a participar de la manifestació davant la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.Manifest: Espai, democràcia i convivència. Valors i finalitat

Les entitats, sindicats i organitzacions de la societat catalana que conformen l’Espai Democràcia i Convivència, defensem i compartim els següents valors:

1.- Ens aplega la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.

2.- Manifestem preocupació per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques i la polarització social produïda en l’actual situació, del país.

3.- Ens constituïm en un espai plural i unitari per defensar les institucions de Catalunya i els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans, ciutadanes, i la cohesió social.

4.- Considerem que els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva i, per això, demanem a totes les institucions catalanes, de l’estat i europees a cercar les formes i espais pel diàleg i la negociació política.

5.- Fem una crida a la societat catalana a respondre d’una manera pacífica i ferma en defensa de les institucions, del respecte a la diversitat del país i dels drets fonamentals, a favor del diàleg.

6.- Ens comprometem a respondre de manera coordinada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals i a treballar per la convivència, la cohesió social  i el diàleg. Davant d’aquests fets no descartem cap forma pacífica de mobilització i resposta de país.

 Barcelona, 27 de març de 2018


El grup impulsor de l’Espai Democràcia i Convivència el formen les següents entitats i organitzacions:

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)

Assemblea Nacional Catalana (ANC)

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)

LaFede.cat, Organitzacions per a la justícia global

Òmnium Cultural

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)


Unió de Pagesos

Feu clic per veure:

Adhesions a l'espai democràcia i convivència.

Pàgina web Espai, Democràcia i Convivència.

Xerrada “La llibertat d’expressió, en perill” amb els periodistes Neus Tomàs, Josep M Vilajosana i Pere Rusiñol


Dilluns 9 d’abril a les 19h, als Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord, 7, Barcelona)

Participaran:

Neus Tomàs, periodista i directora de Catalunya Plural

Josep M. Vilajosana, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra

Pere Rusiñol, periodista i membre de la revista Mongola14 d’abril de 2018

14 d'abril: Manifestacions en defensa del sistema públic de pensions

Manifestacions en defensa del sistema públic de pensions

El 14 d'abril, a les 11 hores. Plaça Urquinaona (Barcelona)


Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.

És per aquest motiu que hem convocat una manifestació en defensa del sistema públic de pensions, el 14 d'abril, a les 11 hores, a la plaça Urquinaona de Barcelona.


 A més, també es faran altres manifestacions a:
 • Girona, 12.00 h, Plaça Independència.
 • Tarragona, 12.00 h, Plaça de la Font.
 • Lleida (pendent de confirmació).
 • Manresa, 18.30 h, Oficines de l'Institut Nacional de Seguretat Social (c/ Bruc, 138-140).
 • Vilanova i la Geltrú, 12.00 h, Plaça de la Vila.


Feu clic per veure:

15 de març de 2018

Manifestació en suport al Model Educatiu del nostre país


CCOO cridem a participar en la manifestació de Somescola el dissabte 17, a les 17 hores a Barcelona (Passeig de Gràcia/ Ronda Sant Pere).
Creiem important fixar uns objectius clars  per aquesta mobilització:

 • Impedir que s’afegeixi una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.
 • Defensar el nostre model de convivència lingüística a l’escola com una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país, defugint de qualsevol intent de limitar-la o utilitzar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.
 • Reivindicar el model d’immersió lingüística, com un model d’èxit, que ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. 
 • S’ha de garantir el respecte a les llengües de les persones que conformem la comunitat educativa. Una comunitat educativa plurilíngüe, com el conjunt de la societat catalana
12 de març de 2018

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic


CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públicEntre altres mesures, el salari s'incrementa entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, es recupera la capacitat de negociació de les 35 hores, la prestació del 100% del salari en casos d'Incapacitat Temporal i el desenvolupament de plans d'igualtat i formació.

"Aquest acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a tres milions d'empleades i empleats públics, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi".

CCOO, primer sindicat de les Administracions Públiques, signarà avui un acord global amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que suposarà l'increment dels salaris entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, la recuperació d'ocupació i estabilització de les places temporals en totes les Administracions, i la reposició de la negociació col·lectiva per aproximadament tres milions de treballadores i treballadors.


Para CCOO, l'acord suposa "l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi".

Salaris

Segons l'acordat, els salaris s'incrementaran entre un mínim del 6,1% i màxim del 8,8% per al període 2018-2019-2020. A això cal afegir-li un 0,75% de fons addicionals garantits per al conjunt dels tres anys.

Para CCOO, aquesta partida de fons addicionals es podria destinar, entre altres, a eliminar la bretxa salarial entre dones i homes i apujar els salaris més baixos. En qualsevol cas, serà objecte de negociació col·lectiva.

En 2018, la pujada serà d'un 1,75%, més un 0,20% de fons addicionals. En 2019 un 2,25%, més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons addicionals. Per 2020, un 2%, més un variable de l'1% en funció del PIB, més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l'objectiu de dèficit en 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.

Condicions de treball

Quant a condicions laborals, l'acord suposa la devolució de la capacitat de negociació de les 35 hores en les Administracions que les tinguessin i que compleixin els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de despesa.

Així mateix s'ha acordat, entre altres mesures, la devolució del 100% del salari en casos de baixa per Incapacitat Temporal, el foment dels plans d'igualtat i mesures de corresponsabilitat en totes les Administracions Públiques, l'impuls de la formació o l'anàlisi sobre la jubilació parcial d'alguns col·lectius.

Ocupació

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA

Quant a ocupació, s'ha pactat per 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes les Administracions Públiques que hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es podrà elevar al 108% en els casos d'aquells sectors o àmbits que requereixin un esforç addicional d'efectius. En les administracions locals, el 108% podrà elevar-se si manquen de deute viu o si per increment de població en els pròxims anys han de prestar nous serveis.

Les Administracions Públiques que no hagin complert l'objectiu de dèficit, deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris (sanitat, educació, justícia i serveis socials, principalment) i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seva taxa en sectors o àmbits que requereixin un reforç addicional.

Així mateix s'ha aprovat una taxa del 115% per a forces i cossos de Seguretat de l'Estat, Policies autonòmiques i locals.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL - PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

Estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. Aquestes places se sumarien a les prop de 300.000 que incloïa l'acord signat al març. Segons la EPA del quart trimestre de 2017, la temporalitat en el sector públic aconsegueix el 24% i cal destacar que la taxa entre les dones es manté en gairebé deu punts per sobre de la dels homes (28,4% enfront del 18,6%).

8 de març de 2018

8 de Març: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feinaCCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d’igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

MANIFEST DE LES CCOO D'EDUCACIÓ PEL 8 DE MARÇ DE 2018
Vives i lliures!

Unim-nos per a la igualtat!
Participa en les mobilitzacions!
 • Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 • Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
 • Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
 • Manifestacions descentralitzades a la tarda.


*Les dades del mapa s'aniran actualitzant a mesura que es vagin concretant els actes i les mobilitzacions i, posteriorment, amb imatges de cada un d'ells.

  Feu clic per descarregar-vos:

Coeducació: Materials de reflexió i pels centres educatius
http://educacio.ccoo.cat/2018/01/coeducacio-materials-de-reflexio-i-pels.html.

Idees per una escola amb perspectiva de gènere: l'escola un espai feminista:


Cartells amb els horaris de la vaga en els diferents sectors:

5 de març de 2018

Estatut del personal predoctoral: exigim una negociació efectiva

Estatut del Personal Investigador en Formació: CCOO exigim l’obertura immediata d’un procès de negociació efectiva del decret de condicions laborals del personal predoctoral

El Govern de l’Estat, aclaparat per les exigències del Congreso i amb un retard
de diversos anys respecte del mandat previst en la Llei de la Ciència i Tecnologia ha realitzat una primera ronda de contacte amb diferents agents de l'àmbit universitari i investigador, inclosos els sindicats, i ha presentat una proposta de Reial Decret per regular les relacions laborals dels contractats predoctorals, el contingut del qual no pot ser més decebedor.

En el context actual de greus retallades econòmiques i personals en l'àmbit de la Investigació i el Desenvolupament (I+D), de deteriorament de les condicions de treball en els centres de recerca, les universitats i les fundacions, d'exili obligat de milers d'investigadors joves i no tan joves, el Govern ha decidit presentar una proposta de regulació que condemna a la precarietat a milers d'investigadors que desenvolupen les seves activitats en aquests organismes d'investigació.

Els tres aspectes més destacables de la regulació proposada pel Govern de l’Estat són:

- L'establiment d'una activitat laboral, addicional a la investigadora, de 240 hores lectives, per a aquells que desenvolupin la seva activitat a les universitats. Es dupliquen així, les hores previstes fins ara en alguns programes específics de contractació predoctoral. Amb aquesta decisió es pretén dotar a les Universitats de personal addicional per cobrir necessitats docents, intentant ocultar els greus problemes que afronten les universitats per les retallades de plantilles i la taxa de reposició de l’obstinat Senyor Montoro, però afegint nous problemes de precarietat als ja existents (professors associats i altres figures utilitzades massivament de forma irregular, quan no fraudulenta).

- Un règim salarial inacceptable, ja que s’apliquen els percentatges de reducció salarial que preveu la Llei de la Ciència però es prenen com a referència els salaris de figures idènticament formatives que tenen, d’entrada, un salari reduït.

- Un règim d'extinció del contracte completament obert i insegur que no lliga amb els límits i garanties que estableix l'Estatut dels Treballadors, que és la norma de referència per a aquests contractats. I la inexistència de cap mena d’indemnització a la finalització del contracte.

CCOO exigim ​​la convocatòria immediata d'una mesa de negociació efectiva en els termes previstos legalment en la que, un cop recollides les reivindicacions del col·lectiu, s'abordi una regulació que es basi en:

- El reconeixement de l'activitat investigadora com a únic i principal objecte del contracte predoctoral, com preveu la Llei de la Ciència, de manera que qualsevol activitat docent addicional només es pugui desenvolupar en el marc del seu objectiu investigador i per a la seva millora, en la col·laboració en la docència de caràcter pràctic, sempre que es garanteixi el caràcter voluntari i la quantia de les hores màximes que es puguin realitzar no afecti a l'objectiu primordial del contracte, que és realitzar la tesi doctoral.

- L'establiment d'un salari digne d'acord amb l'activitat investigadora (amb resultats investigadors efectius), establint com a referència per als percentatges de salaris que preveu la Llei de la Ciència, activitats i salaris adequats, així com la regulació de condicions econòmiques mínimes dignes per les convocatòries públiques.

- El règim de l'acomiadament ha de ser el previst amb caràcter general en l'Estatut dels Treballadors. Si es volen establir especificitats en l'extinció per l'obtenció d'un informe negatiu de l'activitat anual de l'investigador s’ha de limitar, com exigeix ​​l'Estatut dels Treballadors, a supòsits d'incompliments greus i culpables o impossibilitats objectives de continuar l'activitat investigadora .

- D'altra banda, en línia amb les directrius europees i les recents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s'ha d'incorporar el dret a la indemnització per finalització de contracte en els termes previstos per als contractes d'obra i servei i eventuals.

Tot això s'ha d'emmarcar en un imprescindible pla d'estabilització i ampliació de les plantilles als organismes de Recerca i a les Universitats que tingui en compte els mecanismes adequats per a la incorporació i promoció de les joves investigadores i investigadors.

L’ANECA i els retards en els terminis per avaluar l’acreditació del professorat universitari


Des de CCOO, hem sabut que des l'1 de març de 2018, ANECA ha començat a enviar notificacions telemàtiques de les primeres acreditacions als cossos docents realitzades segons els criteris establerts al novembre de 2016 o al novembre de 2017, després de més de dos anys i dos mesos d'una paralització que només podem qualificar com a vergonyosa.

El RD 415/2015 que el govern del PP va aprovar en la seva anterior legislatura, mentre tenia una còmoda majoria absoluta, ha permès al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport introduir uns criteris molt més durs, uns procediments més arbitraris i, sobretot, bloquejar el sistema d'acreditació a funcionaris dels cossos docents universitaris durant més de dos anys, causant danys irreparables en les promocions i estabilitzacions de molts professores i professors universitaris i en el sistema universitari públic.

Les comissions d'acreditació es van reunir a mitjans del mes de febrer i han començat a emetre les resolucions d'acreditació positiva o negativa a les més d'un miler de sol·licituds, que van ser presentades fa més d'un any. És totalment reprovable aquesta demora per part de l'Agència que hauria de vetllar per la qualitat del sistema universitari espanyol, especialment del sistema públic, sostingut per tots els ciutadans.

És igualment vergonyós que l’ANECA, que ha deixat de ser una fundació per passar a ser un organisme públic autònom, no respongui als recursos de revisió i a les reclamacions presentats per centenars de professors als quals ha denegat la sol·licitud d'acreditació per a les figures de professors contractats laborals.

L’ANECA està subjecta als terminis i procediments de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques i no és admissible que s'escudi en que la vella Comissió de Garanties i Programes ja no pot resoldre i la nova Comissió Assessora del Professorat s'ha constituït fa poc temps i encara no s'ha pogut posar al dia (sic). Aquesta estratègia injusta i barroera també contribueix al bloqueig del sistema d'acreditacions, perquè, davant la desesperació i la incertesa, els professors són "animats" a presentar una nova sol·licitud d'acreditació, que anul·la el dret a la resolució del recurs plantejat i inicia un nou termini de còmput, perllongant el temps del procediment.

CCOO exigim ​​al Ministeri que solucioni aquestes situacions, exerceixi la seva funció amb eficiència i garanties i compleixi el seu compromís de començar a negociar els nous criteris d'acreditació (que poden ser modificats a partir d'octubre de 2018).

11 de gener de 2018

Aquest any la grip fa menys malAquest hivern la grip ha arribat al nivell d’epidèmia i pot ser que afecti moltes treballadores i treballadors universitaris, que es vegin obligats a agafar la baixa per aquest motiu.

Us volem recordar que, gràcies a l’acord signat per CCOO i UGT el 16 de juny del 2017 a la Mesa General de la Funció Pública s’han ampliat els  supòsits d'Incapacitat Temporal  amb la percepció del 100% de les retribucions. Aquest acord no incloïa directament a les universitats, però fruit de la nostra insistència va quedar recollit a la normativa que va aprovar la Generalitat en compliment de l'acord. 

Així, el Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, pel que fa a la grip, estableix la percepció del 100% de les retribucions en el cas de malalties de declaració obligatòria recollides a l’annex 1 del Reial Decret 2210/1995 de 28 de desembremodificat per l'Ordre SSI/445/2015, de 9 de març (BOE núm 65 de 17 de març de 2015) que cita explícitament la grip al número 23 del seu llistat.

L’acord de 16 de juny, també regula altres avenços que podeu trobar resumits gràficament aquí. Des de CCOO hem forçat a la Mesa d'universitats a entomar la seva aplicació al nostre sector i es van concretar unes primeres passes a la darrera reunió del curs passat. Continuarem posant fil a l'agulla, per assegurar el compliment íntegre i continuar treballant per la millora de les nostres condicions de treball.