18 de març de 2019

Presentació del llibre: "Guillermo Lusa Monforte: història, enginyeria i compromís"


Foto

El dimecres 20 de març de 2019, a les 18 hores, a l'Aula Capella de l'ETSEIB, Diagonal, 647, tindrà lloc la presentació del llibre de Guillermo Lusa, titulat: Guillermo Lusa Monforte: història, enginyeria i compromís, en el qual inclou un capítol preliminar titulat "Notes sobre la meva trajectòria personal i professional",  amb impressions i records de la seva actuació durant els primers 30 anys de la vida de CCOO en l’àmbit de l’Ensenyament i les Universitats.


Guillermo Lusa és professor jubilat de la UPC, fundador i primer responsable de CCOO a les universitats de Catalunya, al 1977.

Per examinar i descarregar lliurement el llibre cliqueu aquí


11 de març de 2019

Contractació indefinida per a programes de recerca amb finançament finalista: Un pas insuficient per frenar la precarietat del personal investigador

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER A PROGRAMES DE RECERCA AMB FINANÇAMENT FINALISTA: UN PAS INSUFICIENT PER FRENAR L'ENORME PRECARIETAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR


El Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat, entre diverses mesures en matèria de gestió i administració dels organismes de recerca, ha incorporat un supòsit específic de contractació indefinida vinculada a la durada de plans i programes públics de recerca científica i tècnica o d'innovació i mentre es mantingui el seu finançament.

Aquesta no és una mesura completament nova (perquè des de 1994 es regula en gairebé idèntics termes en l'article 52, c) de l'Estatut dels Treballadors, -ET-), però introdueix algun matís en el model de precarietat i frau fomentat fins ara per les successives reformes laborals. Des de 2010 i fins avui, l'article 34 de la Llei de la Ciència exclou al personal investigador de les garanties en matèria de límits a la contractació temporal establerta per la legislació general i específica de l'Administració (límit de tres anys del contracte d'obra i límit de l'encadenament temporal de contractes d'obres i eventuals -24 mesos en un període de 30- passats els quals la relació es converteix en indefinida). Aquesta exclusió es va ampliar d'urgència mitjançant el Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, al col•lectiu d'investigadors d'altres entitats del sector públic considerades agents d'execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, perquè, davant la imminència del massiu compliment del límit de tres anys legalment previst, els contractes temporals poguessin continuar vigents, sense haver de convertir als seus titulars en empleats indefinits.

La modalitat que planteja el RD 3/2019 constitueix una nova via de contractació relativament estable del personal investigador vinculat a plans o programes plurianuals. Insistim en qualificar-la com “relativament estable” perquè, encara que es facin contractes indefinits, la seva durada queda directament vinculada a la durada del programa i, sobretot, al seu finançament, la finalització del qual constitueix legalment causa d'extinció del contracte (art. 52 ET). D'altra banda, es milloren parcialment les indemnitzacions per extinció perquè fins ara s’aplicaven les dels contractes d'obra i servei (12 dies de salari per any treballat)i ara es podrà aplicar les dels acomiadaments per causes econòmiques (20 dies de salari per any treballat amb un màxim de dotze mensualitats).En qualsevol cas, en realitat és una fórmula encoberta de contractació temporal -subjecta a terme- amb una millor indemnització.

De totes maneres, el principal problema que planteja aquesta modalitat és que, segons la redacció legal, ha de "respectar en qualsevol cas les mesures relatives a la contractació que estableixin les lleis de pressupostos generals", és a dir, amb submissió a les limitacions en matèria de taxa de reposició ordinària (o l'addicional pactada amb els sindicats per a l'estabilització) establertes en la Llei de Pressupostos.

En definitiva, aquesta mesura és un avenç molt limitat sense impacte rellevant en un model que està basat, de manera estructural, en la precarietat i el frau.  Aquesta mesura, limitadament positiva, està molt allunyada del que des de CCOO creiem que han de ser els aspectes abordats de manera prioritària i immediata: l'eliminació de la taxa de reposició i l'increment substancial del finançament deles universitats públiques i del sistema de recerca.

ESTATUT DEL PDI


ESTATUT DEL PDI


El passat 18 de febrer, en l'última taula de debat sobre l'Estatut del PDI, el secretari general d’Universitats (del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) va presentar la seva proposta sobre la carrera professional del PDI.
CCOO considerem que:


 • La proposta presentada no és un Estatut del PDI, sinó una reforma de la LOU, incorporant figures de PDI qualificades com "complementàries" i modificant la regulació d'altres: professor associat professional; professor substitut interí; professor contractat no doctor no permanent; professor postdoctoral contractat no permanent; professor visitant, professor contractat permanent, professor titular, catedràtic laboral i catedràtic.
 • La proposta no contempla ni el desenvolupament ni el reconeixement de la carrera professional horitzontal (un dret previst en l'EBEP) ni contempla la promoció interna per passar de professor titular a catedràtic.
 • És inadmissible que, després de més de 33 anys, bona part de les condicions de treball del PDI segueixin regulades per decrets de 1985 i de 1989.
 • La proposta presentada respon exclusivament als interessos de la CRUE i no resol el problema de les enormes borses de precarietat actuals.
 • El govern segueix incomplint, després de més de 10 anys de la modificació de la LOU, el mandat d'elaborar un Estatut de PDI.


Per a CCOO, la situació actual del professorat de les universitats públiques requereix amplitud de mires i voluntat per afrontar els problemes actuals de les plantilles:

 • Eliminar les taxes de reposició d'efectius a la nova Llei de pressupostos generals de l'Estat.
 • Derogar de forma immediata el "decret Wert" (RD Llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu).
 • Negociar el sistema i els criteris d'acreditació d'ANECA, recollits en el RD 415/2015, tant per a les figures laborals com funcionarials.
 • Impulsar nous decrets de professorat sobre dedicació, estructura salarial i retribucions.
 • Constituir la Mesa Sectorial d'Universitats, i negociar-hi un Estatut del PDI que reguli les condicions de treball i les retribucions i derogui la regulació obsoleta que estableixen els decrets de 1985 i 1989. Considerem que, com a punt de partida de la negociació, s'hauria de tenir en compte el preacord obtingut en 2011 a la Mesa Sectorial.


27 de febrer de 2019

Cap a la VAGA del 8 DE MARÇ i seguim insistint: CONCILIACIÓ


Cap a la VAGA del 8 DE MARÇ  i seguim insistint: CONCILIACIÓ
SALA D’ACTES DE LA FME de la UPC
28 de febrer del 2019
 • 11.00 h. Presentació de l’Acte a càrrec de Marta Ortega de CCOO de la UB
 • 11.10 h. Javier Pacheco. Secretari General de CCOO Catalunya. Perquè hem de fer vaga laboral el 8 de març?
 • 11.50 h. Present, passat i futur d l’Acord Concilia a les UUPPCC. Alicia Fernández. Responsable de Pas F de CCOO a la UPC.
 • 12.20 h. Reforma de la jornada horària. Amaia Lusa. Professora del departament d’Organització d’empreses de la UPC.
 • 12.40 h. Vida acadèmica i conciliació personal. Olga Alcaraz. Responsable de Pdi Funcionari de CCOO a la UPC.
 • 13.00 h. Torn obert d’intervencions.

Organitza CCOO Universitats

18 de febrer de 2019

Reial Decret Llei 3/2019 en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i UniversitatsCCOO INFORMA. UNIVERSITATS.
Reial Decret Llei 3/2019 de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i Universitats

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats legisla en funció dels interlocutors amb els que es reuneix; fent-se ressò d'alguns problemes que afecten al sistema, tot i que les respostes i solucions que està emprenent són parcials i insuficients.

En el Reial Decret Llei 3/2019 de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i Universitats, publicat el dissabte dia 9 de febrer de 2018, es contemplen aspectes tan diversos i divergents com:

·         El règim de control intern de la gestió econòmica-financera dels organismes públics d'investigació (OPIS) de l'Administració General de l'Estat.

·         La possibilitat de concertar operacions de crèdit com a conseqüència de les bestretes reemborsables que es financin amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional o al Fons Social Europeu, en els organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i les universitats públiques no transferides, així com els consorcis, fundacions i altres entitats de dret públic que siguin agents d'execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i es trobin adscrits a l'Estat.

·         La col·laboració d'empreses privades amb l'Agència Estatal d'Investigació per a la comprovació de subvencions i ajudes concedides en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i del Pla Estatal d'Innovació.

·         El suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics, si no poden complir amb les corresponents obligacions de pagament, mitjançant la sol·licitud de l'ajornament de quotes d'amortització amb venciment el 2019 derivades de préstecs o bestretes concedits.

·         L'ampliació, fins a un màxim de quinze anys, del termini d'amortització dels préstecs universitaris. Si el destinatari no sobrepassa el llindar de base imposable general i de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 22.000 euros els préstecs concedits quedaran paralitzats almenys fins a desembre de 2019 prèvia sol·licitud de novació.

·         La possibilitat de subscriure convenis subjectes al dret administratiu d'agents públics de finançament o execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació entre si, o amb agents privats que realitzin activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de diferents activitats. Amb una durada entre cinc i deu anys prorrogables per cinc o set anys addicionals depenent de la naturalesa del conveni subscrit.

·         La implementació de mesures d'igualtat en els procediments de selecció i avaluació del personal docent i investigador al servei de les universitats públiques, i del personal investigador i d'investigació al servei dels Organismes Públics d'Investigació de l'Administració General de l'Estat. Les mesures explicitades ni tan sols reflecteixen els supòsits previstos en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ni en la Llei d'Igualtat, i a més serà el Govern el que reguli com han de ser tingudes en compte.

·         La possibilitat que les administracions públiques, organismes públics, universitats públiques i altres entitats del sector públic i que no tinguin ànim de lucre, puguin realitzar contractes indefinits, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, per l'execució de plans i programes públics d'investigació científica i tècnica o d'innovació i finançats mitjançant consignacions pressupostàries anuals conseqüència d'ingressos externs de caràcter finalista. Encara que entenem que aquest apartat intenta pal·liar els nombrosos contractes que hi ha en frau de llei en entitats públiques, la seva redacció pot ser interpretable i la seva execució pot suposar un problema, tant a causa del text com la seva vinculació amb la taxa de reposició actual de les entitats públiques.

·         La consideració com a contractes menors dels contractes de subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a 50.000 euros que es celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d'infraestructura de l'òrgan de contractació. Aquesta mesura és positiva en el fet que agilitarà determinades compres menors dels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

CCOO hem indicat al Ministeri que hi ha molts temes importants que no s'aborden en aquest Reial Decret com són la temporalitat i precarietat en la contractació de personal o el manteniment de la taxa de reposició en les universitats i l'escàs finançament per a la Ciència, entre molts altres.

El Ministeri, després de la reunió que hem mantingut avui amb el Secretari General d'Universitats, encara no té resposta a les demandes plantejades per CCOO de derogació del Reial Decret Llei 14/2012 i de constitució de la Mesa de Negociació d'Universitat.

CCOO considerem, com demostren les mesures del mateix Reial Decret, que hi ha descoordinació i falta d'ambició del Ministeri pel que fa al disseny de la política i harmonització del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.


Secretaria d’Universitat i Investigació
13 de febrer de 2019

4 de febrer de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'EstatEn aquesta lluita, l'educació és la nostra arma

#EnsPlantem  #8MCadaDia  #VivesLliureUnides

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya donar suport a la vaga de vint-i-quatre hores, davant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per combatre totes les formes de violència i de discriminació contra les dones. 

Teniu el model d'adhesió per donar suport en els següents enllaços:
8 de març, Dia Internacional de les Dones

Díptic en PDF

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.

13 de desembre de 2018

#12DVaga

12 DESEMBRE: VAGA GENERAL

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ:


CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

Els dos sindicats instem la resta de sindicats a sumar-se a les mobilitzacions conjuntes i a la convocatòria de vagaAvui els sindicats CCOO i UGT han anunciat en roda de premsa conjunta la convocatòria d'una vaga general dels més de 250.000 treballadors i treballadores dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya. El motiu principal de la convocatòria és l'exigència del retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets aquests darrers anys.

L'incompliment dels acords signats i de les resolucions aprovades pel Parlament, sumat a la proposta presentada a la darrera reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors/es de la Generalitat. La gravetat de la situació ens obliga a obrir un calendari que exigeix deixar al marge les mobilitzacions corporatives i sectorials i prioritzar la unitat sindical. És per això que instem tots els sindicats amb representativitat als serveis públics de la Generalitat a sumar-se a la convocatòria d'una gran vaga general el proper dia 12 de desembre.

Els propers dies farem públic el calendari de mobilitzacions, ens reunirem amb els Grups Parlamentaris i farem petició de reunió amb els consellers Pere Aragonès i Jordi Puigneró. Demà dimarts, 13 de novembre, a les 9.30 hores, convoquem una concentració conjunta a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona com a inici de les mobilitzacions.

CCOO i UGT manifestem un cop més la nostra voluntat d'arribar a un acord, però exigim la retirada de la proposta de recuperació presentada a la MEPAGC i la presentació d'una nova proposta basada en la Resolució aprovada al Parlament de Catalunya.Feu clic per veure:
 • Els cartells de la vaga dels serveis públics de la Generalitat del 12 de desembre pel retorn de les paguesJa n'hi ha prou d'excuses!
#FetsNoParaules
#12D
#VagaServeisPúblics
#VolemLesPagues


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de novembre de 2018 
12/11/2018 
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han registrat la convocatòria de vaga al sector públic de la Generalitat


Foto
Avui, 19 de novembre, CCOO i UGT hem presentat al Registre de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del c/Sepúlveda, 148-150, de Barcelona, la comunicació de vaga general de 24 hores als serves públics i concertats de la Generalitat i universitats públiques el pròxim 12 de desembre.


CCOO instem al Govern a retirar la insultant proposta de no recuperació de les pagues fins el 2026, i a que faci una que reculli el que ja vam acordar: recuperar enguany un mínim del 10% de la paga de 2013, complir amb la resolució del Parlament perquè en 2 anys retorni les pagues de 2013 i 2014, i un calendari de retorn de la resta de drets i retribucions arrabassats des del 2012. El Govern té la possibilitat de reconduir el conflicte, amb propostes en la Mesa en aquest sentit: O acord -i compliment- o conflicte.CCOO entenem que és el moment d’avançar tots junts en la lluita per revertir les retallades que estan afectant al conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i serveis concertats, així com de les universitats públiques, per a recuperar els drets i les retribucions que ens han arrabassat a tots nosaltres. Aquesta lluita per la recuperació de les dues pagues robades i altres drets ens uneixen a més de 250.000 persones treballadores. Ara més que mai la lluita ha de ser compartida i creiem que cal enfortir-la, per això demanarem als sindicats representatius al sector públic que se sumin a la convocatòria.

Feu clic per descarregar-vos l'escrit amb la comunicació de vaga.   
El pròxim 12 de desembre, les CCOO fem una crida a la vaga al conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i de l’ensenyament concertat, així com de les universitats públiques.

Una jornada emmarcada en la lluita del conjunt d’aquestes treballadores per aconseguir canviar les polítiques públiques i de personal de la Generalitat de Catalunya. Perquè malgrat que hem aconseguit millores en els darrers mesos gràcies als acords signats, la lluita per la recuperació de les dues pagues robades i altres drets, ens uneixen a més de 250.000 treballadores.

La gent que cada dia aconseguim, amb la nostra feina, que les catalanes i els catalans disposin d’uns serveis públics de la màxima qualitat possible malgrat les retallades, no podem permetre que la Generalitat ens insulti oferint recuperar les pagues el 2026. Perquè un govern ha d’establir prioritats i està clar que nosaltres no ho hem estat pas. Perquè volem que deixin de felicitar-nos als empleats públics amb paraules; volem fets.

Ara és el moment de guanyar aquesta lluita. Hem d’aconseguir que aquesta restitució de drets estigui en els pressupostos que s’han d’aprovar. Uns pressupostos que han de revertir les moltes retallades de drets laborals i socials.

Ara és el moment d’unir el màxim possible de treballadores en una lluita compartida. Perquè només una victòria del conjunt més ampli possible, podrà donar-nos la força per aconseguir les millores que també necessitem a cada sector de l’Educació i altres serveis públics. Aquesta victòria ens permetrà negociar amb més força a les treballadores i treballadors de les universitats públiques, als docents i altres treballadores educatives de l’escola pública i també de la concertada, als nostres respectius àmbits de negociació.

Perquè a les CCOO volem millorar les condicions laborals dels i les docents i les metgesses, però també dels infermers i auxiliars, de les conserges i dels administratius i del personal d’atenció educativa.

Perquè la lluita no s’acabarà el 12D. Serà la força que mostrem deixant els nostres llocs de treball i prenent el carrer, la que ens permetrà negociar amb força als diferents sectors la restitució de drets més corporatius.

Perquè ara és el moment de recuperar tot allò que ens van robar, el 12D l’Educació ha de deixar les aules i sortir al carrer.


                                        Carta al President

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya demanen reunió al President Quim Torra per desbloquejar la vaga del 12D al sector públic de la Generalitat


Foto
En les concentracions que venen fent els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya del sector públic de la Generalitat a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, avui dimarts, 20 de novembre han lliurat una carta al President de la Generalitat, Quim Torra. En ella li demanen reunió que permeti desbloquejar la vaga del 12D al sector públic de la Generalitat.


Els representants sindicals s’han reunit amb el cap de l’Oficina del President (atès que ell era a Vacarisses per l’accident d’un tren de Rodalies), a qui han transmès la petició de reunió amb el President, així com la carta amb les reivindicacions d’ambdós sindicats.Adjuntem la carta lliurada avui a la Generalitat:

Aquest Govern no aprèn. Després de l'insult que vam rebre el 31 d'octubre, amb una proposta de recuperació fins al 2026 de les dues pagues robades el 2013 i 2014, continua sense oferir una solució.

Ahir 3 de desembre, en 4 hores de reunió amb el Comitè de Vaga, el Govern no va ser capaç de presentar una oferta de recuperació del conjunt de les pagues. Es va limitar a incrementar la recuperació el 2019 d'un 25% de la paga del 2013, en lloc del 10% ofertat el 31 d'octubre.

No ens empassarem cap proposta indigna. Han de tornar aquest 2018 un mínim del 10%, tal com es van comprometre el juny del 2017. I han de presentar una proposta raonable de retorn de la resta.

No deixarem de treballar per una solució acordada, però el 12D hem de sortir a defensar la nostra dignitat i la dels serveis públics que prestem.

Només amb la força dels treballadors i treballadores podrem aconseguir la victòria. Una victòria que ens ajudi a la recuperació de la resta de retallades. Una victòria que hem d'aconseguir les 250.000 persones que treballem per la Generalitat, les universitats públiques i els serveis concertats.

El 12D, tothom a la #VagaServeisPúblics

4 de desembre de 2018

Si el Govern no dona cap solució: #VagaServeisPúblics 12DAquest Govern no aprèn. Després de l'insult que vam rebre el 31 d'octubre, amb una proposta de recuperació fins al 2026 de les dues pagues robades el 2013 i 2014, continua sense oferir una solució.

Ahir 3 de desembre, en 4 hores de reunió amb el Comitè de Vaga, el Govern no va ser capaç de presentar una oferta de recuperació del conjunt de les pagues. Es va limitar a incrementar la recuperació el 2019 d'un 25% de la paga del 2013, en lloc del 10% ofertat el 31 d'octubre.

No ens empassarem cap proposta indigna. Han de tornar aquest 2018 un mínim del 10%, tal com es van comprometre el juny del 2017. I han de presentar una proposta raonable de retorn de la resta.

No deixarem de treballar per una solució acordada, però el 12D hem de sortir a defensar la nostra dignitat i la dels serveis públics que prestem.

Només amb la força dels treballadors i treballadores podrem aconseguir la victòria. Una victòria que ens ajudi a la recuperació de la resta de retallades. Una victòria que hem d'aconseguir les 250.000 persones que treballem per la Generalitat, les universitats públiques i els serveis concertats.

El 12D, tothom a la #VagaServeisPúblics

27 de novembre de 2018

Per què s'amaga el Govern de la Generalitat?

CCOO reclama al Govern de la Generalitat que no s'amagui davant la vaga convocada al sector públic el 12 de desembre


PER QUÈ S’AMAGA EL GOVERN DE LA GENERALITAT?

CCOO ens preguntem on és el Govern de la Generalitat, per què s’amaga i per què demostra aquesta manca de respecte tan gran per les treballadores i els treballadors de la Generalitat.

Davant l’escalada de la conflictivitat, el Govern està desaparegut. Es van anunciant i succeint conflictes i vagues a tots els àmbits dels serveis públics de la Generalitat. Fa 27 dies que CCOO i els altres sindicats ens vam aixecar de la Mesa General de Negociació com a resposta a la proposta insultant que ens van presentar. Des d’aquell dia, no hem tornat a saber res del Govern. Segueix amb l’estratègia dilatòria habitual dels darrers temps. Tota la funció pública, en peu de guerra, i el Govern, desaparegut, com si no anés amb ells.

CCOO, conjuntament amb UGT, hem convocat una vaga general de 24 hores per al dia 12 de desembre per reclamar el retorn de les pagues robades. Vam anunciar la vaga el passat 12 de novembre, i vam registrar la convocatòria el 19 de novembre. Mentre registràvem la vaga, el conseller Puigneró anunciava que farien una nova oferta de retorn de les pagues.

Ja fa més d’una setmana d’aquest anunci i encara no en sabem res. On està el conseller?

Hem demanat una reunió amb el vicepresident i conseller d’Economia, i no tenim resposta. Hem demanat reunió al President Torra, i tampoc hi ha resposta. Per què s’amaga el Govern? Per què no vol saber res del personal que fa funcionar els serveis públics?

No es tracta d’una manca de respecte als sindicats. No es tracta d’una manca de respecte a CCOO. La falta de respecte del Govern és a les persones, és contra la dignitat de les treballadores i els treballadors.

El Govern es nega a complir el compromís signat fa més d’un any de pagar “un mínim del 10% de la paga de 2013” durant el 2018. Aquest “mínim” suposaria uns 50 milions d’euros, a disposar d’un pressupost de la Generalitat que per a aquest any 2018 és de 38.000 milions d’euros. ¿Es pensa el Govern que ens podem creure que no poden pagar aquest any, almenys, aquests 50 milions? Ni 100 milions? De veritat no volen pagar aquest “mínim”? Per què?

El passat 28 d’agost, el Govern va licitar contractes de serveis relacionats amb les noves tecnologies i la digitalització per un total de 889 milions d’euros. Això, a proposta del mateix conseller que ens va proposar tornar-nos les nostres pagues en 8 anys perquè diu que no hi ha diners per a les pagues. La paga d’un any suposa un import aproximat de 500 milions d’euros. CCOO entenem que la digitalització no ha de passar per davant de les persones.

Pensa el Govern que la digitalització del país han de pagar-la els empleats i les empleades públiques?

No creu el Govern de la Generalitat que la gent treballadora té dret a cobrar el seu salari a canvi de la seva feina?

#Vaga12D Set preguntes i respostes


1.- Perquè convoqueu vaga el 12D?
És hora de revertir les retallades. Anàvem avançant en alguns temes (increment salarial, cobrar el 100% en cas de malaltia), però amb el retorn de les pagues extres del 2013 i 14 l’Administració ens ha dit que ens esperem fins al 2.026 per recuperar-les. Si deixem que ens insultin en això es pensaran que poden fer el que vulguin. Cal donar un cop a la taula.


2.- Però aquesta vaga serà útil?

La convocatòria ja ha posat nerviós al Govern i comencen a parlar de revisar la seva proposta. Hi ha dos elements que ens fan ser optimistes: els grups parlamentaris que poden donar suport als pressupostos del Govern han posat això com a condició imprescindible, i una mobilització de tota l’administració pública, l’educació concertada i les universitats és una demostració de força que no s’ha vist des del 2010. 

3.- Però cal reivindicar més coses que les pagues, no?

Moltes més!. Tant a la convocatòria oficial de vaga com als nostres comunicats o cartells ho expliquem així. Ara, fem central aquesta reivindicació perquè té tres avantatges: 

 • Exemplifica que no estem disposats a aguantar més insults ni més burles
 • Unifica a tots els sectors cridats a la vaga.
 • És l’element clau perquè hi hagi prou suport al Parlament per aprovar els pressupostos, i sense pressupostos la resta de reivindicacions seran més que difícils d’aconseguir.

4.- I una vaga de tota la gent afectada per això de les pagues no invisibilitza les reivindicacions de cada sector?

Tenim clar que una vaga potent, amb una convocatòria i una plataforma única, és el que ens permetrà ser més fortes a l’hora de continuar la lluita i les negociacions a cada col·lectiu. Començar ja amb un poti-poti de convocatòries, unes de cinc dies, unes de dos, altres només de dues hores, uns sindicats que convoquen en un sector, però no en el del costat..., crea confusió i desmobilitza.

5.- Però en alguns sectors de l’educació s’ha convocat vaga el 29N, no?

Ara mateix sembla que a les universitats públiques convoquen 28 i 29, aprofitant una proposta dels estudiants, però gairebé cap comitè ni junta de personal docent o d’administració i serveis s’ha adherit; als centres de pública no universitària al personal docent i laboral el criden a la vaga el 29 tot el dia, però al personal de consergeria i administració només dues hores, a l’educació concertada no hi ha cap convocatòria…
En fi. Ens sap greu tanta confusió, però el que és segur és que el 12D anirem totes i tots a una.

6.- Però no hauria estat millor una sola convocatòria?

Segur que sí. La cosa és que la vaga del 29 va començar com una proposta per les universitats públiques i després es va voler convertir en una convocatòria de pública no universitària. Vam consultar a la nostra afiliació i ens va dir que no tocava una mobilització aïllada i en plenes negociacions amb el Departament. 

Quan el govern va llençar la bomba que no ens retornarien totes les pagues fins al 2026 vam intentar coordinar una acció amb els sindicats presents en l'àmbit de la Generalitat i l’educació concertada, i ho hem aconseguit amb alguns, però amb altres no. Sap greu i demanem disculpes per què segur que ho podìem haver fet millor, però ara cal assegurar un suport massiu a l’única convocatòria que ha posat nerviós al Govern i pot mobilitzar a més de 250.000 treballadores i treballadors. 

7.- I com podem ajudar a fer que el 12D sigui un èxit?

Encara tenim dies per preparar aquesta vaga i el fonamental és el boca a  orella, centre a centre. Des de CCOO estem fent concentracions davant del Govern, reunint-nos amb els grups parlamentaris, fent cartells, vídeos...i pots estar al dia de tot a bit.ly/12DVagaGeneral.