23 de febrer de 2017

Canvi en els contractes dels PIF. Què està fent CCOO?

Companyes i companys,

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del canvi de codi a efectes de seguretat social dels contractes del Personal Investigador en Formació. Aquests contractes, fins ara s’inscrivien a la seguretat social com contractes d’obra i servei i han passat a fer-ho com contractes en pràctiques.

El canvi ha estat ordenat pel Ministerio de Empleo y Seguridad social i executat per les universitats, tal i com reconeix la CRUE.En cap moment des de les universitats s’ha informat d’aquesta modificació a les persones afectades. Tampoc s’ha informat als comitès d’empresa, ni als diferents òrgans de la universitat, i desconeixem quin destí s’ha donat a l’estalvi en cotitzacions que ha suposat el canvi normatiu per a les universitats.  

El comunicat de la CRUE sembla més destinat a justificar la mesura, per la via de considerar-la irrellevant, que a defensar als investigadors pre-doctorals, davant d’un atac als seus drets laborals. Està en qüestió, en aquests moments, si s’ha produït una veritable modificació contractual (nosaltres entenem que seria absolutament il·legal sense el consentiment de les persones contractades) o només un canvi del tipus de cotització per a la seguretat social, i quines són les conseqüències reals.

Des de CCOO estem desenvolupant a tot l’estat espanyol, una campanya de denúncies a inspecció de treball i de cartes adreçades als equips rectorals (la primera va ser presentada a la UB el passat 20 de febrer)  per a assegurar que no s’ha produït cap perjudici per les condicions laborals dels investigadors predoctorals i que es mantindran tots els seus drets. Si la resposta no és positiva, engegarem accions judicials i de mobilització  de manera unitària amb les diferents associacions d'investigadores precàries, forces sindicals i organismes unitaris.

A Catalunya, avui mateix hem demanat una reunió urgent de la Mesa Paritaria del Conveni del PDI laboral per conèixer les explicacions que fins ara les universitats s’han negat a donar als comitès d’empresa. Tan bon punt es produeixi us informarem dels seus resultats per a valorar col·lectivament la resposta rebuda i les possibles accions que s’escaiguin.

Ben cordialment,


CCOO Universitats

7 de febrer de 2017

Nous drets per al personal temporal, interí i substitut

ENCARA NO HAS RECLAMAT? A CCOO T’AJUDEM!

Saps que per cada un dels teus contractes o nomenaments pots tenir dret a una nova indemnització que abans no estava reconeguda?

Gràcies a un Acord Marc que CCOO i les patronals europees van signar, els tribunals de justícia europeus han reconegut que els/les treballadors/es fixos i temporals que fan la mateixa feina han de tenir dret a la mateixa indemnització quan la seva relació laboral finalitza, és a dir, 20 dies de salari per any treballat.

A CCOO entenem que aquest nou dret empara qualsevol relació de treball temporal. Centenars de treballadors temporals de Catalunya, i d’arreu de l’Estat, tant de l’àmbit privat com del públic, funcionaris o laborals, que en el seu moment no tenien reconegut aquest nou dret econòmic, ja han formalitzat la seva reclamació amb CCOO.

Accedeix al nostre formulari, emplena les dades i ens posarem en contacte amb tu: 

http://bit.ly/IndemnitzacionsTemporals

#ReclamacioTemporalsCCOO 
Els tribunals europeus també han reconegut formalment que al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores. CCOO portem anys denunciant aquesta situació. Tant a l’àmbit privat com al públic es cobreixen temporalment de forma fraudulenta o abusiva llocs de treball que en realitat són fixos, permanents o estructurals. Cal començar a aturar d’una vegada aquesta situació.

D’acord amb el principi de no discriminació, invocat també en aquestes sentències, CCOO entenem que, quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Aquest altre tipus de reclamació podria comportar, per al personal funcionari temporal, el reconeixement d’una condició equiparable o assimilable a la figura del treballador indefinit no fix, ja reconeguda actualment al nostre ordenament per al personal laboral de l’administració pública.

Per poder formular una o ambdues reclamacions les persones interessades han de poder disposar de la millor informació possible. CCOO posem a la seva disposició l’assessorament dels nostres delegats i delegades i dels nostres serveis jurídics, doncs la viabilitat l l’oportunitat de formular cada reclamació s’ha de valorar individualment, cas per cas.

Des de CCOO hem exigit reunions immediates amb les meses de negociació, tant de l’àmbit del Govern Central, com en el de la Generalitat, com de les Universitats Públiques per negociar:


  •      La convocatòria urgent d’Oferta d’Ocupació Pública per acabar amb l’ocupació precària i generar-ne d’estable.
  •         El reconeixement del dret a les noves indemnitzacions per al personal interí i substitut.
  •          El reconeixement del dret a romandre a la plaça fins que aquesta no s’oferti públicament.
  •         La integració progressiva d’aquests nous drets en el marc de l’ordenament laboral actual.


INFORMA’T A LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA TEVA UNIVERSITAT
·         UAB: sccoo@uab.cat
·         URV: ccoo@urv.cat
·         UB: ccoo-ub@ub.edu
·         UDG: ccoo@udg.edu
·         UPC: secciosindical.ccoo@upc.edu
·         UDL: ccoo@sindicats.udl.cat
·         UPF: ccoo@upf.eduNota important: Les dades introduïdes al formulari es tracten de forma absolutament confidencial i no suposen cap mena de compromís ni obligació previs. El servei d’assessorament i informació per a la reclamació inicial no té cap tipus de cost per a les persones afiliades o que s’afiliïn.

6 de febrer de 2017

Nota informativa sobre la reunió amb representants del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD)


El passat 31 de gener es va celebrar una reunió amb representants del MECD a la que van assistir el Secretari d'Estat d'Educació, FP i Universitats (Marcial Marín), el Secretari General d'Universitats (Jorge Sainz) i el Cap de Gabinet del SG de Universitats (Enrique Collell). Per part dels sindicats van assistir-hi representants de FECCOO, FeSP-UGT, CSIF i CIG. 

El MECD va convocar la reunió per donar resposta a la demanda, plantejada per les organitzacions sindicals, de constituir formalment la Mesa de Negociació d'Universitats per abordar els temes que històricament hem plantejat i que vam reiterar el passat mes de desembre en un comunicat conjunt.

La reunió va començar amb una intervenció del Secretari d'Estat en què va manifestar el seu compromís de constituir la Mesa d'Universitats. Així mateix, va proposar els temes que, en opinió del Govern, s’haurien de negociar a la Mesa per desenvolupar la proposició no de llei relativa a l'aprovació d'una "Estratègia Espanyola per a l'Educació Superior" acordada al Congrés per la majoria grups parlamentaris. 

Els temes fonamentals que va esmentar el representant del Govern van ser els següents:

  • Aprovar i desenvolupar un model de finançament sostenible i plurianual. 
  • Establir una carrera acadèmica previsible mitjançant un Estatut del Personal Docent i Investigador que reguli les condicions de treball i la carrera professional, consensuat amb la comunitat acadèmica, les comunitats autònomes, les organitzacions sindicals i altres institucions implicades.
  • Garantir un model de beques i ajudes a l'estudi basat en la suficiència, l'equitat i la cohesió social. 
El MECD ens va informar que havia contactat amb la Secretària d'Estat de Funció Pública (Elena Collado), per analitzar les fórmules legals necessàries per constituir la Mesa d'Universitats. La seva conclusió és que s'ha d'aprovar en una norma amb rang de llei.

Finalment, va emmarcar la seva voluntat de negociació en el marc del Pacte Educatiu i ens va informar de la posada en marxa de la subcomissió específica creada al Congrés. Aquesta subcomissió disposa de 6 mesos per elaborar els corresponents informes, inclòs l'àmbit universitari. 

Els sindicats compartim la necessitat de constituir formalment la Mesa i considerem que cal mantenir una reunió conjunta amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública per concretar el contingut de la norma esmentada. El MECD es va comprometre a convocar aquesta reunió el més aviat possible. 

Així mateix vam manifestar la nostra disposició a negociar l'Estatut del PDI, tenint en compte els documents treballats amb el MECD durant l'any 2011, i la resta dels temes plantejats pel MECD. No obstant això, els vam recordar que hi ha altres temes, alguns vinculats als pressupostos generals (taxa de reposició), que també hem de negociar; i és per això que vam proposar un calendari de reunions per a aquest grup de treball. 

El MECD es va comprometre a convocar reunions amb una periodicitat trimestral, i per tant, la propera serà abans de Setmana Santa. Si hi hagués projecte de llei de pressupostos abans d'aquesta data, la reunió s'avançaria.

10 de gener de 2017

CCOO aconsegueix que el Ministeri d'Educació modifiqui la seva interpretació de la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadoraLes iniciatives del sindicat forcen al Ministeri a reconsiderar la seva posició

El Ministeri d'Educació ha publicat una nota al seu web en la qual indica que el temps de permanència del professorat funcionari en situació d'excedència per atendre la cura de fills/es o familiar/s al seu càrrec és computable a l'efecte d'avaluació de l'activitat investigadora.

23 de desembre de 2016

CCOO recorre els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació

Les iniciatives del Ministeri limiten l'accés a la funció docent i la carrera professional

CCOO interposa recurs contra els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació 


El sindicat inicia accions jurídiques contra el Ministeri d'Educació per considerar que la publicació a la seva pàgina web dels nous criteris d'avaluació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari (programa ACADEMIA) no s'ajusta a la legalitat vigent. A més, recorre la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora per discriminar dones i personal interí.

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) va interposar el 20 de desembre recurs contenciós administratiu contra l'actuació del Ministeri d'Educació, que el passat 29 novembre de 2016 va publicar a la seva web els criteris d'acreditació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari. La publicació a la web es va fer sense resolució expressa per l'òrgan competent, sense dir el procediment expressat en el Reial Decret 1312/2007 i sense donar opció als interessats de conèixer els llindars mínims establerts a la norma bàsica Reial Decret 415/2015.

De forma paral·lela, el gabinet jurídic de FECCOO ha iniciat accions legals contra la Resolució de 30 de novembre de 2016, per la qual la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

El sindicat considera que aquesta Resolució discrimina personal interí i de les dones, i dificulta la seva carrera professional. En concret, es basa en l'article primer, que diu que "Els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i de les escales d'Investigació, Investigacions Científiques i Científics Titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) podran presentar sol·licitud d'avaluació de l'activitat investigadora ... ". En aquest text s'exclou al docent universitari interí, i per tant, impedeix que sol·licitin l'avaluació de la seva activitat investigadora, i provoca que pateixin una clara discriminació respecte als funcionaris de carrera. Referent a això, CCOO recorda les sentències dictades recentment pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que afirmen la igualtat de tracte dels empleats temporals i fixos.

Així mateix, fa referència a que la Resolució assenyala en el seu article 2.7.b. que podran sol·licitar l'acreditació "aquells que mai s'hagin presentat anteriorment i compleixin un mínim de sis anys avaluables al 31 de desembre de 2016". La forma en què es computa aquest temps, establert en l'article 10 de l'ordre de 1994, discrimina aquelles professores que hagin pogut o puguin gaudir d'una excedència per cura de fills, maternitat i lactància.

20 de desembre de 2016

El Ministeri d’Educació es reunirà amb els sindicats durant la primera quinzena de gener per obrir la negociació en l'àmbit universitari

La pressió sindical també aconsegueix que un grup de treball format per l'ANECA, la CRUE i les organitzacions sindicals revisi els criteris d'avaluació del professorat universitari


Els sindicats CCOO, UGT i CSIF comuniquem al conjunt dels treballadors i treballadores de les universitats i als diversos organismes universitaris que hem acordat emprendre i mantenir una unitat d'acció en aspectes nuclears de la reivindicació sindical en l'àmbit universitari. Unitat d'acció a la que convidem a sumar-se a tots aquells sindicats amb representació universitària en diferents territoris o àmbits concrets.

Durant les darreres setmanes, CCOO, UGT i CSIF hem vingut reclamant la necessitat que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoqués amb immediatesa la Mesa Sectorial de Universidades. I, després de la recent publicació per l'ANECA d'una part dels nous criteris d'avaluació del professorat universitari, hem tornat a exigir la derogació del Reial Decret 415/2015 i la modificació d'aquests criteris, ja que constitueixen una exigència desmesurada, irrealista i injusta, tant per a l'accés a places estables de funcionari docent com per a la promoció professional de l'actual professorat universitari.

En aquest sentit, hem desenvolupat diverses accions sindicals que han inclòs l'anàlisi sistemàtica dels criteris d'avaluació, la realització d'informes jurídics, la celebració de jornades acadèmiques sobre avaluació del personal, assemblees de professorat, l'enviament de resolucions de suport dels òrgans de representació, la recollida de signatures de suport a les nostres reivindicacions i l'enviament de comunicacions a la comunitat docent, així com escrits i peticions a diferents organismes acadèmics (el propi Ministeri, l'ANECA, la CRUE ...).

Com a resultat de tot això, s'han produït les següents novetats importants que inicialment valorem de forma positiva:

1. El passat dia 14 de desembre, el ministre d'Educació, Cultura i Esport va anunciar al Congrés que proposaria a l'ANECA la posada en marxa d'un grup de treball per revisar els criteris d'acreditació del professorat i del sistema d'accés a places universitàries . L’objectiu d'aquest grup de treball seria, segons el que va manifestar el ministre, estudiar, en relació amb els criteris d'avaluació, "què proposa la Conferència de Rectors (CRUE), què proposen els sindicats i arribar entre tots a un acord". Les organitzacions signants ens congratulem per això i anunciem a la comunitat universitària que el director de l'ANECA ja ens ha proposat constituir aquest grup de treball. D'aquesta manera, cada sindicat plantejarà la incorporació a aquest grup de docents especialistes en les diverses àrees de coneixement. Els treballs del grup s'iniciaran a partir del mes de gener de 2017, amb el propòsit de recollir les dificultats observades en el nou sistema d'avaluació i fer propostes per millorar-lo.

2. El secretari general d'Universitats del Ministeri ha comunicat als sindicats la convocatòria, per a la primera quinzena del mes de gener de 2017, de la Mesa Sectorial d'Universitats. La Mesa s'ha de constituir d'acord amb el que estableix el capítol IV de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que regula el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics que presten els seus serveis a les universitats, per negociar amb el Govern totes aquelles qüestions d'interès general: debat sobre el model d'universitat a Espanya, mapa de titulacions, ordenació dels ensenyaments universitaris (3 + 2), finançament de les universitats, governança, preus i beques, estatuts del PDI i del PAS, sistemes accés al professorat i de promoció professional, etc.


Per tot això, els tres sindicats que signem aquest document volem mostrar la nostra satisfacció prudent per aquestes noves iniciatives, a l'espera que veritablement suposin l'inici real d'una nova etapa de participació i negociació amb els treballadors de les universitats en els grans temes implicats en aquest àmbit. No obstant això, continuarem sensibilitzant sobre aquestes reivindicacions mitjançant les iniciatives que considerem oportunes en cada moment dirigides als diversos organismes de gestió universitària, el Ministeri, l'ANECA, la CRUE, els grups parlamentaris i el mateix Congrés dels Diputats. 

24 de novembre de 2016

Espai de diàleg i negociació: acostem posicions, però sense compromisos clars

Companyes i companys, 

El passat divendres 18 de novembre va tenir lloc una reunió de l’Espai de Diàleg i Negociació, que reuneix als sindicats majoritaris a les universitats públiques catalanes i a la Secretaria d’Universitats i Recerca. 

Us fem un breu resum de la sessió:

1.- Personal d’administració i serveis (PAS) 
La SUR ens explica que volen autoritzar una taxa de reposició del 100%  i que això és el màxim que permet la llei estatal. 

CCOO vam continuar insistint en que no hi hauria d’haver cap taxa de reposició perquè cada universitat, fent ús de la seva autonomia universitària, hauria de poder decidir el nombre de places que necessita. La SUR acaba reconeixent que tenim raó i ens demana ajuda per aconseguir que els parlamentaris modifiquin la normativa.

Manifestem que, per CCOO, és prioritari elaborar un pla de xoc contra la precarietat, que és necessari, a més, per donar compliment a la moció aprovada en aquest sentit pel Parlament de Catalunya. La SUR reconeix que es podrien estabilitzar els temporals que estan sobre places estructurals sense descomptar taxa de reposició, ja que no representaria increment pressupostari, però al·lega que el govern de l’Estat no ho permetria. Tots els assistents valorem positivament que la situació de minoria parlamentaria del nou govern de Rajoy obri possibilitats en aquest sentit. 

Pel que fa als drets perduts per les retallades dels governs central i català, expliquem la necessitat de comptar amb un àmbit propi de negociació amb plenes competències per no dependre de la Mesa general de funció pública, on la majoria de vegades no es poden atendre les peculiaritats de les universitats.  Reclamem el retorn de tot el que ens han tret els últims anys (jornada laboral, matricula gratuïta, Fons d’Acció Social, retribució del 100% en les baixes, etc) i que amb caràcter immediat es reuneixi l’actual Mesa d’Universitats per elaborar un pla de xoc en aquest sentit. La SUR no es compromet a res i ens parla de la necessitat d’un Pacte Nacional per la Universitat ad calendas graecas. 

En relació a les sentencies del Tribunal de justícia de la Unió europea sobre els drets del personal temporal i interí, la SUR ho remet tot al Govern central adduint falta de competències.

2.- Personal docent i investigador (PDI)
La SUR reconeix l’impacte que ha tingut la nostra campanya sobre la revisió del programa Serra Hunter i ja dóna per descomptat que no és prorrogarà fins al 2030 com volien, sinó fins al 2020. Justifiquen aquesta prorroga com una qüestió de reserva pressupostària i expliquen que estan disposats a negociar el contingut del programa. Acordem fer-ho en un termini que no s’allargui més enllà de la tramitació dels Pressupostos (febrer- marc del 2017).

Els Pressupostos de la Generalitat  inclouran la taxa de reposició del 100%,  també pel PDI,  i es contemplarà un sistema de promoció interna, tant pel PDI laboral (lector, agregat, catedràtic laboral) com funcionari (titular d’universitat, catedràtic d’universitat) .

3.- Pressupost 2017 per les universitats 
En aquests moments la SUR només es compromet a tres qüestions: es consolidaran en els pressupostos els 30 milions d’euros que la Generalitat afegia al finançament de les universitats al llarg de l’any mitjançant una modificació pressupostària; s’inclouran els diners per fer efectiu el percentatge de devolució de la paga extra del 2012 previst per l’any vinent; i s’incrementaran els salaris en un 1%. No es va voler pronunciar sobre l’increment del finançament universitari ni sobre la disminució dels preus de les matricules malgrat que, com els hi vam recordar, els dos temes estan recollits en una moció aprovada al Parlament de Catalunya.

4.- Torn obert
CCOO van posar damunt la taula la necessitat d’abordar el tema de la renovació del PDI i que per fer-ho cal reprendre el pla de jubilació. L’actual situació està comportant una gran precarització del PDI i això afectarà a la qualitat de les universitats públiques. La SUR, un altre cop es refugia en les limitacions de la taxa de reposició i  les cotilles legals ‘estatals’. 

En conclusió, sembla que el nou equip de la Secretaria d’Universitats i Recerca ha vingut amb un tarannà més obert i són més sensibles a la hecatombe que han suposats quatre anys de retallades a les universitats publiques, però encara estem lluny de veure una decisió política clara per revertir-les. Compartim la voluntat d’aprofitar les febleses del nou govern de l’Estat, però a CCOO estem convençuts de que és possible i necessari redreçar el rumb des del govern de la Generalitat. Des de CCOO continuarem treballant com ho hem fet sempre, amb propostes, mobilitzacions i voluntat d’entesa sempre que sigui en benefici de la universitat pública i de les seves treballadores i treballadors. 

CCOO Universitats

23 de novembre de 2016

Informació de la Mesa de PDI Funcionari (sessió 22 de novembre de 2016)

Companyes i companys,

Dimarts, 22 de novembre, es va reunir la Mesa de PDIF; una mesa depenent de la Mesa d’Universitats on es negocien temes que afecten al PDIF.

El resultat es pot resumir amb aquest titular: Avancem cap a la igualtat però es confirma que la demanda de les Universitats de més finançament no anirà a la recuperació dels nostres drets. No hi ha voluntat política.

Seguint l’ordre del dia us expliquem breument com va anar la reunió.

1. Ratificació de l’Acord de la Mesa d’Universitats dels dies addicionals de vacances i assumptes propis per antiguitat (a proposta de UGT).

Seguint els acords de la Mesa d’11 de novembre 2015 i de 6 de juliol 2016, ratificats sense problemes en l’àmbit del PAS, es sol·licita el mateix en el nostre àmbit de negociació. Després del debat, les Universitats acorden no ratificar de manera expressa aquests acords.

Tot i que costa entendre la relació, condicionen la ratificació a unir aquest debat al de la jornada laboral i control de presència del PDI. Finalment, s’arriba a l’acord tàcit que el PDIF sí podrà demanar els dies addicionals de vacances en els mateixos termes que gaudeix dels dies normals de vacances. Els addicionals es gaudeixen en funció dels anys de serveis prestats seguint la progressió: als 15 anys de serveis, 1 dia addicional; als 20, 2 dies; als 25, 3 dies, i a partir de 30 anys, 4 dies més. 
En relació als dies addicionals d’assumptes propis, des de CCOO entenem que s’ha d’aplicar el mateix principi i que es poden gaudir en els mateixos termes que fins ara.

2. Jubilació incentivada del PDI-F. Situació actual de la comissió tècnica sobre el Pla de renovació de les plantilles (a proposta de UGT i CCOO).

Des de CCOO ja us vam explicar el nostre posicionament sobre aquest tema. El 9 de setembre de 2015 es va reunir per darrera vegada la Comissió tècnica sobre el Pla de renovació de les plantilles, depenent de Mesa de PDIF. Els membres d’aquesta Comissió es van emplaçar a reprendre el diàleg un any després. Aquest any ja ha exhaurit i CCOO espera encara resposta jurídica dels motius pels quals les propostes que es van presentar no encaixen en el marc actual. Des del famós informe del Tribunal de Comptes alguna cosa ha canviat, entre d’altres, el fet que altres universitats públiques han arribat acords fruit de l’estudi, l’anàlisi i el consens per donar suport a la jubilació incentivada pel PAS i PDI (veure per exemple, aquí).

Des de CCOO lamentem informar la manca de voluntat política de les Universitats per explorar plans per renovar les plantilles. No volen perdre el temps (diuen). Per CCCO les conseqüències que aquesta paràlisi té en l’agreujament dels problemes de precarització, estabilització i promoció existents són més que evidents.

3. Gratuïtat de la formació (a proposta de CCOO).

El passat mes de gener, el Parlament de Catalunya, per unanimitat, va aprovar una Resolució que insta el Govern a negociar amb les organitzacions sindicals el retorn dels drets perduts. Un d’aquests drets és la gratuïtat de la formació. Tot entenent que la demanda de recuperació en les condicions prèvies a la crisi comportarà un no absolut i el tancament de les negociacions, des de CCOO es planteja, recuperar la gratuïtat de la formació quan estigui lligada al desenvolupament professional. En un context de canvi en els perfils professionals (i en els criteris d’avaluació d’ANECA!) la formació és una eina clau per garantir el dret a l’acompliment efectiu de les nostres tasques i el dret a la progressió i promoció professional (art. 14 de l’EBEP)

El debat ens ha permès constatar la reticència de les Universitats a negociar la reversió de les retallades. Però també hem pogut constatar que compartim la necessitat de la formació com element clau tant per les persones com les pròpies institucions. Aquest interès comú ens ha obert la via a negociar, més enllà dels plans de formació de les universitats, i universitat a universitat, l’ampliació de la formació gratuïta per al desenvolupament. Això sí, sempre dintre del marc de la suficiència pressupostària!

4. Acord per incorporar la transversalitat de gènere en les mesures que afectin al PDI (a proposta de CCOO).

Des de la dècada dels 90 la transversalitat de gènere és una prioritat de la UE. Malgrat aquest fet, les normatives i accions sobre igualtat que es fan en el nostre àmbit d’actuació són més reactives que proactives. La complexitat de l’entorn actual deixa clar que la igualtat no és només qüestió de quotes ni de comissions paritàries. I, per tant, des de CCOO considerem que s’ha d’avançar.

L’acord assolit en aquest punt ens permet incorporar la transversalitat de gènere a la negociació col·lectiva i facilitar l’avaluació dels impactes de normatives i polítiques en la bretxa de gènere. També es facilita la negociació de mesures correctores per assolir l’objectiu d’una universitat més igualitària.

5. Reforma horària. Creació comissió tècnica per estudiar els efectes i la implantació (a proposta de CCOO).

Tot i que sembla que el debat s’ha obert fa dos dies arran de la proposta de Llei de la Reforma horària, ja des de l’any 2010 el Consell de Relacions Laborals de Catalunya recomana garantir una gestió més flexible i racional del temps a través de la negociació col·lectiva. 

Amb la crisi hem perdut drets relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Per tant, des de CCOO creiem que és el moment de tornar a portar a tots els àmbits de la negociació aquest tema i, per això, es proposa la creació d’una Comissió per estudiar com el debat de la reforma horària pot ser una oportunitat per introduir mesures sobre temps de treball. Les prolongacions de jornada amb una primera classe a les 8 del matí i una última a les 8 de vespre, la mobilitat intercampus o la no incorporació del concepte de conciliació a totes les persones en situació de dependència són alguns exemples que dificulten la conciliació i que s’han de millorar.

En aquest sentit les parts presents a la Mesa s’han emplaçat a definir un llistat de temes per portar als diferents àmbits de negociació. Aquest és, sens dubte, un pas que es farà avançar en la direcció correcta, sempre que la voluntat política no decaigui. 

Us seguirem informant! 

CCOO Universitats

El Tribunal Suprem reconeix el dret a rebre els diners per jubilació que recull el VIè conveni del PAS laboral

Companyes i companys,

El Tribunal Suprem ha reconegut en una sentència ferma el dret de tot el PAS laboral a rebre les quantitats que, amb motiu de la jubilació, estableixen els articles 53.2 i 53.5 del vigent conveni col·lectiu.

La sentència –responent a una demanda plantejada pels companys de la UGT- reconeix, l'argument que des de CCOO sempre hem mantingut respecte a la inaplicació en aquest cas de la llei 5/2012 que prohibia "els premis per antiguitat". El TS estableix, sense cap ambigüitat possible, que no es tracta d'un premi per antiguitat, sinó d'una millora voluntària de la jubilació, on l'antiguitat només és un element per a determinar la quantia.

Aquesta sentència és d'aplicació directa a tot el PAS-L gràcies al fet que el VI conveni col·lectiu, a proposta de CCOO, recull a la seva disposició transitòria setena que" L'eventual afectació dels articles 53.2 i 53.5 per la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals i financeres queda pendent de la resolució dels processos judicials relatius als reconeixements de drets individuals sobre aquestes qüestions". 

Fa uns dies us vam informar que el mateix Tribunal Suprem va reconèixer la plena vigència del VIè Conveni, malgrat que la Generalitat l'havia impugnat justament perquè no li agradaven  les clàusules que salvaguarden els nostres drets i que evitaven assumir les retallades imposades.

Aquesta sentència és un nou pas en la recuperació judicial dels nostres drets, com les que van afectar la paga extraordinària del 2012 o les presentades per CCOO en relació a les pagues extres dels anys 2013 i 2014. Només combinant les mobilitzacions, les accions judicials i els acords creatius - com el que vam utilitzar per salvaguardar el nostre conveni- avançarem en la recuperació dels nostres drets.

Salut i lluita.

CCOO Universitats

17 de novembre de 2016

El Tribunal Suprem desestima el recurs interposat per la Generalitat i ratifica, definitivament, la legalitat del VI Conveni del PAS-L de les universitats públiques catalanes

Benvolgudes companyes i companys.

El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat (amb la sentència 899/2016, de 26 d’octubre) el recurs que havia interposat la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que donava la raó als representants dels treballadors i ratificava la legalitat del VI Conveni Col·lectiu del PAS-L. 

Aquesta sentència, d’una banda, deixa clar, de manera inapel·lable i definitiva, que el nostre Conveni és legal i, de l’altra, posa en evidència que la voluntat de la Generalitat ha estat, des del primer dia, fer un escarment amb el Conveni del PAS de les universitats perquè servís d’“aviso para navegantes” per a la resta de negociacions en l’àmbit públic al nostre país. Cal recordar que la impugnació del Conveni Col·lectiu va ser un fet sense cap precedent i resultava un atemptat directe contra l’autonomia universitària i contra el dret a la negociació dels empleats públics.

És per tot això que CCOO pensem que aquesta sentència és una victòria important perquè dóna seguretat a les treballadores i els treballadors de les universitats públiques i, alhora, perquè reafirma el dret a la negociació col·lectiva per sobre de les ingerències i arbitrarietats del governs que intenten bloquejar l’acció sindical per situar als treballadors en una situació d’indefensió. 

Aquesta victòria ens anima a seguir treballant, en tots els fronts, i des de CCOO seguirem lluitant per a la recuperació dels nostres drets. Estem segurs que, amb la força i el suport de tots els treballadors i treballadores de les universitats públiques ho farem possible.

Salut i lluita,

CCOO Universitats