8 de setembre de 2017

Aixequem el vol o ens continuem arrossegant per terra?

Curs universitari 2017-2018

Aixequem el vol o ens continuem arrossegant per terra?

Manifest llegit a la inauguració del sistema universitari català 

Si fem cas a les manifestacions dels responsables polítics de les diferents
administracions i governs hem de donar per superada la crisi que va començar al 2007. Fins i tot hi ha qui parla de l’increment de la despesa pública o dels pressupostos més socials de la historia.

A les nostres universitats la realitat és ben diferent. Les retallades pels pressupostos de les universitats públiques, que van arribar a tocar el moll de l’os al 2012, 2013 i 2014, estan molt lluny d’haver-se revertit i continuem en una acumulació de mancances que deixaran ferides difícils de superar.

A nivell de treballadores i treballadors, tant PAS com PDI, continuem arrossegant la major part de les retallades de drets i salaris, i la recuperació és parcial i extremadament lenta. L’aspecte més greu és, tanmateix, la disminució, envelliment i creixent precarització de les nostres plantilles. Hem de lamentar que l’acord que vam signar els sindicats amb el govern central per reduir la precarietat a les administracions públiques a un màxim de 8%, ha exclòs al PAS de les universitats , ni tant sols pel que fa al PDI a començat a concretar-se en un pla suficient i pactat amb tots els agents socials i els equips rectorals.

Denunciem també que dins el sector públic i en concret a la Universitat de Vic on la Generalitat juntament a altres administracions publiques locals com l'Ajuntament de Vic en tenen les màximes responsabilitats en la gestió de les condicions laborals, estan duent a terme una política de precarització de personal, acomiadaments indiscriminats i incompliments d'obligacions d'impagaments salarials.

No podem deixar passar per alt com continuen les dificultats per garantir l’accés del jovent, sigui quina sigui la seva situació econòmica a l’ensenyament superior. L’entestament del govern de la Generalitat a incomplir els acords del Parlament per rebaixar en un 30% els preus dels graus, perpetua una situació de discriminació per la gent treballadora que tots sabem que no es compensa realment amb l’increment de beques.

Estem en un moment decisiu, des de molts punts de vista, pel nostre país i pel seu sistema universitari . Entenem que la convocatòria del Pacte nacional d’Universitats correspon a aquesta convicció compartida per tots els sectors afectats i pel conjunt de la societat. CCOO, com a organització membre d’aquest pacte i com primer sindicat a les universitats, tan públiques com privades i al conjunt del país, fem una crida a  posar fil a l’agulla i concretar les mesures necessàries per tenir la universitat que la nostra ciutadania es mereix.

24 de juliol de 2017

Informació de les últimes reunions amb ANECA sobre els criteris d'acreditació del PDIF

Últimes informacions 


Aquests últims dies s'estan fent reunions de les diferents comissions -formades
per representants sindicals, de la CRUE i responsables d'ANECA- que tracten els criteris d'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris. Després de les primeres reunions, els responsables de l'ANECA han declarat que el propòsit d'aquesta convocatòria és presentar els mèrits que han revisat, després de considerar les aportacions realitzades en les reunions anteriors. Això suposa un incompliment dels compromisos adquirits pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) amb les organitzacions sindicals més representatives en el sector del personal docent i investigador funcionari, després de la intervenció parlamentària del ministre Méndez de Vigo, en la qual es va comprometre a negociar la modificació dels criteris.

Les noves interpretacions del decret contingudes en el text Criteris generals d'interpretació i el document de Taules detallades o barems, que s'han llegit en veu alta, però sense lliurar-ne una còpia escrita per a la seva anàlisi detallada, reflecteixen que l’ANECA ha fet unes modificacions insuficients i insatisfactòries dels previs criteris. Fins ara es constata que la feina de revisió realitzada només ha servit, en essència, per homogeneïtzar alguns mèrits dins de cada macroárea, però no per reduir significativament els nivells d'exigència i incrementar la transparència de les avaluacions (que són el objectius fonamentals de la reivindicació sindical).

Rebutgem la pràctica de l’ANECA davant les reclamacions a les acreditacions negatives del PDI Laboral, aprofitant el canvi de la seva condició jurídica. Considerem que la indefensió en què es troben els sol·licitants avaluats de manera negativa és inacceptable i impròpia d'un estat de dret. L’ANECA està informant als professors amb acreditació negativa que la Comissió de Garanties i Programes ja no existeix mentre que la futura Comissió Assessora de Professorat, que assumirà les competències de l'anterior sobre reclamacions, encara no s'ha constituït. NO ESTARÀ EN FUNCIONAMENT FINS AL MES DE SETEMBRE.

I rebutgem també el nou retard en la publicació de les resolucions, tant les positives com les negatives per als cossos docents d'universitat. Ara informen de que ho faran al setembre, amb gairebé 1 any de retard.

Valoració

Considerem que això no és el procés de negociació a què es va comprometre el ministre Méndez de Vigo al Congrés de Diputats: més aviat sembla que és un tràmit en el que han donat audiència als sindicats, han traslladat les nostres propostes a les comissions i aquestes les han acceptat o rebutjat, sense explicar ni què ni com ni perquè.

Estem convençuts de que el treball sindical ha contribuït a millorar el sistema d'acreditació, ja que hi ha hagut cert grau d'homogeneïtzació interna dels requisits en cada àrea. Però això ja ho hauria d’haver fet el propi Ministerio.
Els nivells d'exigència dels requisits s'han aclarit i precisat, però no s'han rebaixat en cap cas. I en alguns aspectes, com el nombre d'hores de docència, la revisió actual més bé ha endurit les exigències. D’altra banda, es mantenen altres condicions molt significatives no es poden aconseguir, tot i que la seva manca no és imputable als candidats.

Per tant, seguim pensant que el nou sistema d'acreditació del PDI funcionari, lluny de garantir major objectivitat i transparència (tal com la norma assenyala en el seu preàmbul), incorpora més discrecionalitat, opacitat i desigualtat que l'anterior, i això provocarà una reducció del nombre de candidats acreditats i una major inseguretat jurídica als sol·licitants.

Tenint en compte tot això, exigim de nou al MECD, amb caràcter immediat que, d'acord amb els objectius d'aquesta revisió, els criteris d'avaluació del professorat s'acomodin als nivells d'exigència dels criteris precedents i es formulin de manera que es garanteixi la necessària transparència de les avaluacions (i s’evitin la inferència i subjectivitat del sistema actual). Encara hi ha temps per fer aquests canvis i millores, i els sindicats estem disposats a contribuir amb urgència a aquesta tasca des de les Comissions de revisió designades a aquest efecte.

I, a mig termini, també exigim al Ministerio que modifiqui de manera consensuada el RD 415/2015 que va modificar el Reial Decret 1312/2007, pel qual s'establia l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, ja que considerem que aquesta modificació és el origen de l’enduriment de l'avaluació del professorat.


Finalment, vam requerir al Ministeri la convocatòria urgent de la Mesa de Negociació d'Universitats perquè atengui les nostres demandes sobre aquest assumpte i negociï la millora de les condicions laborals i professionals del professorat, en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador ( PDI) de les universitats públiques.

20 de juliol de 2017

La Mesa d’Universitats enceta el diàleg per trobar mecanismes per a l’estabilització del PAS


El 20 de juliol s'ha reunit la Mesa d’Universitats, amb les gerències de les universitats, la Generalitat, CCOO i els altres sindicats que hi formen part.

La reunió va tenir dos punts de l’ordre del dia, tots dos a proposta de CCOO, dels que us fem un breu resum.

1.- Acords de la Mesa de l’Empleat Públic de la Generalitat de Catalunya (MEPGC) de 16 de juny de 2017:


*Ampliació dels supòsits d’IT amb la percepció del 100% de les retribucions. 

El personal de les universitats públiques catalanes ja estan inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret Llei 4/2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol). Podeu consultar els supòsits afectats aquí.

*Retorn parcial de les pagues extres sostretes.

L’acord del 16 de juny (que no inclou directament al personal de les universitats) estableix l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici i continuar, abans del pròxim 30 de setembre, les negociacions de la calendarització del retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la plataforma reivindicativa sindical.

La nostra insistència a reclamar de les universitats un compromís ferm en l’aplicació directa i sense dilacions a tot el personal de les universitats d’aquestes mesures de recuperació salarials, ha fet possible un acord en els següents termes:

- Les universitats faran efectiva la devolució d’un mínim del 10% de la paga extra del 2013 en les mateixes condicions legals i pressupostàries que s’ha fet pel que es refereix a la paga extra de 2012, en el marc de l’acord de 16 de juny de 2017 de la MEPGC.

- La Generalitat fa constar en acta el seu compromís perquè s’agilitzi la transferència de fons per fer possible que les treballadores i treballadors de les universitats cobrin al mateix temps que la resta de personal públic.

* Reducció de la temporalitat. 

L’acord de 16 de juny deriva del signat el passat 29 de març entre el Govern Central, UGT, CSIF i CCOO, que ha estat incorporat als pressupostos Generals de l’Estat. Com ja hem explicat el PAS de les universitats ha quedat exclòs (de forma injustificada i injustificable) de les mesures recollides als PGE i  CCOO i la resta de sindicats hem encetat un pla de mobilitzacions per canviar aquesta decisió injusta. Mentrestant creiem necessari el compromís del conjunt de les universitats per a fer servir tots els mecanismes legals possibles per avançar en la reducció de la precarietat, tant del PAS com del PDI.

És en aquest sentit que CCOO vam incorporar el següent punt de l’ordre del dia. 

2. Oferta d’Ocupació Pública 2017. Plans d’estabilització PAS


Les gerències i la Generalitat expliquen les seves accions per aconseguir la inclusió del PAS en els Pressupostos Generals i el seu acord general en l’objectiu de la proposta presentada, però no es veuen en condicions de pronunciar-se avui mateix pel que fa al text concret presentant per CCOO.


Acordem continuar treballant per encetar al setembre un procés de diàleg i negociació en aquest sentit.

18 de juliol de 2017

El Tribunal Suprem dóna la raó a CCOO declarant el caràcter indefinit d’un professor associat

Sentència fonamental per reduir la temporalitat al PDI


El Tribunal Suprem dóna la raó a CCOO declarant el caràcter indefinit d’un professor associat


La sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.  En aquest cas al professor se li havia denegat la renovació del seu contracte d’associat i, per tant, la sentencia estableix el dret a la indemnització corresponent per acomiadament improcedent.

Tal com estableix la pròpia sentència “(…)la contratación temporal, aún considerando las peculiares características y regulación que presenta en el ámbito de las Universidades Públicas, ha de respetar la legislación laboral y en el aspecto que ahora interesa, lo dispuesto en el artículo 15 del ET , es decir, que la causa de la temporalidad aparezca debidamente justificada, no siendo posible cubrir necesidades permanentes de la Universidad recurriendo a la contratación de profesores asociados. No puede haber ningún espacio exento,ni por lo tanto tampoco el ámbito universitario, de la obligación de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y de la regulación española.” 

Creiem que aquesta sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús de la contractació temporal. Des de CCOO continuarem treballant per l’aprovació de plans d’estabilització a totes les universitats (tal com estableix el vigent conveni col·lectiu del PDI laboral) i reclamem que es facin les modificacions legislatives adients.


CCOO Universitats 

11 de juliol de 2017

Carta conjunta revisió criteris acreditació


Benvolguts Secretario General de Universidades i Director de l’ANECA,
Un cop reiniciades les reunions de les Comissions de revisió dels criteris d’acreditació per a places de TU i CU hem sabut -a través dels professors designats en representació dels nostres respectius sindicats- que aquestes reunions estan tenint un caràcter merament informatiu o de presentació dels criteris ja revisats. També hem sabut que aquests nous criteris no comporten una reducció significativa de els nivells d'exigència previs, i que es preveu publicar els nous criteris el proper 24de juliol de 2017 (d’aquí a poc més de dues setmanes).
Tenint en compte els precedents, la finalitat d'aquest escrit és reiterar que el problema fonamental que va donar origen a la nostra reivindicació en aquest tema, i finalment a la creació d'aquest grup de treball per part del Ministre d'Educació, va ser l'augment significatiu del nivell de exigència dels criteris d'acreditació del professorat. I que, en conseqüència, aquest és el problema fonamental que s'ha de resoldre mitjançant aquesta revisió de criteris.
I, a més, insistim en que aquesta revisió s'ha de fer seguint el procediment de treball que vam establir conjuntament en seu de l'ANECA en data 6 de febrer de 2017, que va preveure el següent:
que les cinc comissions d'àrees de coneixement compararien, sobre la base de la informació facilitada per l'ANECA, els criteris del sistema previ i els més recentment publicats, amb l'objectiu de garantir que aquests últims no comportin un nivell d'exigència significativament més gran;
que aquestes Comissions, després de la seva anàlisi, proposarien al director de l'ANECA els canvis que consideressin necessaris per assegurar que els nous criteris tinguessin un grau d'exigència dels nous criteris anàleg als anteriors;
i que, a la vista d'aquestes conclusions i propostes, el Director de l'ANECA convocaria als representants dels organismes que integren el Grup de Treball (inclosos els sindicats que representem) per a la recepció i valoració de l'informe final sobre l'eventual modificació i millora del sistema de avaluació del professorat universitari.
En funció de tot això, insistim en la necessitat que els criteris de avaluació es revisin i modifiquin en coherència amb el nivell d'exigència dels criteris precedents; i que se segueixi per a això el procediment de treball acordat, que inclou la participació directa en la revisió dels professors designats pels nostres sindicats i el retorn final de l'informe als organismes que integren el Grup de Treball, per a la seva valoració prèvia a la publicació dels nous criteris revisats.
En una altra circumstància, els sindicats no ens farem partícips del resultat final que es derivi d'una revisió de criteris a la qual no hem pogut contribuir adequadament.

Una salutació cordial,
Madrid 10 de juliol de 2017


FE CCOO
FeSP – UGT
CSI-F
Encina González Martínez
Santiago Redondo Illescas
Ramon Caballero Klink

4 de juliol de 2017

La Seguretat Social dóna la raó a CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte predoctoral

La Seguretat Social dóna la raó a CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte predoctoral


L'Institut Nacional de Seguretat Social, en resposta a una sol·licitud de CCOO, ha emès un informe en què deixa constància que s'ha procedit a modificar el criteri administratiu inicial i ja emet la targeta sanitària europea per a tots els treballadors amb contracte temporal amb una durada igual o superior a 2 anys, a més de per a tots els treballadors indefinits que ja accedien a aquest document.


El conflicte obert fa uns mesos amb el registre dels contractes predoctorals ha servit a CCOO per cridar l'atenció de la situació que patien aquests treballadors, juntament amb la resta de persones amb contracte temporal, en relació a l'emissió de la targeta sanitària Europea (TSE).

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en els països de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment de que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.

Tot i que la Seguretat Social, responsable jurídica del reconeixement del dret a l’atenció sanitària, sempre ha reconegut els ple dret de tots els treballadors que cotitzen a Espanya a l'atenció sanitària quan viatgen a algun país de la Unió Europea, només els que disposaven d'un contracte indefinit podien exercir aquest dret mitjançant la titularitat d'una targeta sanitària europea. La resta de treballadors amb contracte temporal accedien al reconeixement d'aquest dret mitjançant un certificat provisional substitutori amb una vigència de 90 dies, que, en cas de necessitat, havia de ser periòdicament renovat a instància del beneficiari.

Malgrat que en tots dos casos el dret a l'atenció sanitària es realitzava amb idèntic abast, el fet de que alguns treballadors haguessin de recórrer al certificat provisional substitutori generava importants inconvenients, sobretot en aquells treballadors que, com els investigadors predoctorals, passen a l'estranger períodes de temps superiors als 90 dies.

El criteri que guiava aquesta decisió de l'administració pública era, segons la pròpia Seguretat Social, d'índole preventiva, en el sentit d'evitar que els seus titulars incorrin per desconeixement en despeses indegudes que després haurien de reintegrar per fer ús de la TSE en períodes en els que el seu dret a l'exportació havia decaigut.

CCOO, malgrat que compartim el criteri de prudència que expressa l'administració pública, hem insistit que aquest criteri ha de ser compatible amb la plena garantia d'accés als drets de protecció social dels treballadors. I és per això que vam reclamar davant la Seguretat Social el canvi de criteri de manera que els treballadors amb contracte temporal amb una durada igual o superior a la vigència de la mateixa targeta sanitària europea (2 anys) hi poguessin accedir.

L'Institut Nacional de Seguretat Social, en resposta a aquesta sol·licitud de CCOO, ha emès un informe en què deixa constància que ja ha procedit a modificar el criteri administratiu inicial i ja emet la targeta sanitària europea per a tots els treballadors amb contracte temporal amb una durada igual o superior a 2 anys, a més de per a tots els treballadors indefinits que ja accedien a aquest document.

CCOO recorda que tots els treballadors cotitzants a Espanya poden accedir a la targeta sanitària europea, amb una validesa de 2 anys, o el corresponent certificat provisional substitutori, amb una validesa de 90 dies, amb idèntiques prestacions en ambdós casos, a través de qualsevol oficina de la xarxa CAISS de la Seguretat Social i dels seus serveis en línia.

Segons les últimes dades publicades per la Comissió Europea (2015), cada any exerceixen aquest dret a la portabilitat del dret a l'atenció sanitària a la Unió Europea 3,8 milions de persones amb residència a Espanya. De tots ells, 2,8 milions de persones ho fan mitjançant la targeta sanitària europea i una mica més de 800.000 mitjançant el corresponent Certificat Provisional Substitutori

28 de juny de 2017

Cal aplicar els acords pactats a l’àmbit de la funció pública.

Cal aplicar els acords pactats a l’àmbit de la funció pública.
Companyes i companys,

A la reunió del 16 de juny de 2017 de la Mesa General de la Funció Pública, CCOO i UGT vam arribar a diferents acords amb el Govern, d’aplicació directe al personal de la Generalitat.

·         El Govern de Catalunya es compromet a negociar l’aplicació de l'acord del 29 de març signat amb el Govern de l’Estat i adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat en cada àmbit per sota del 8% en el termini de tres anys.

·         El Govern es compromet al retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors públics i a continuar, abans del proper 30 de setembre, les negociacions de la calendarització del retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la plataforma reivindicativa del sindicats.

·         S’incorporen nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions.

·         La Generalitat, que va tenir una agilitat vertiginosa per aplicar al personal de les universitats les retallades establertes pel seu personal, addueix ara que aquests avenços no ens afecten. Per tal fer extensius aquests acords i insistir en la necessitat d’incorporar el PAS de les universitats als mecanismes de reducció de la temporalitat que han arribat a tota la resta de la funció pública, CCOO hem demanat la convocatòria immediata de la Mesa General d’Universitats.

Restem a l’espera de data i hora i us mantindrem informats.

22 de juny de 2017

#ProuPrecarietatpelPAS rep el suport del Consell interUniversitari de Catalunya

Benvolgudes companyes i companys,

Tal com us vam avançar, aquest matí, delegades i delegats sindicals ens hem concentrat
davant del Palau de Pedralbes de Barcelona, on es celebrava la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en el que participen, entre d’altres, els rectors de les set universitats públiques i els màxims representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Tres representants sindicals (de CCOO, UGT i CSIF) han entrat a la reunió, han llegit el Manifest #ProuPrecarietatpelPAS i han lliurat una proposta de resolució al CIC. En la mateixa reunió, el CIC ha aprovat aquesta resolució, que donava suport, de manera explícita, a les nostres reivindicacions. 

CCOO estem convençuts de que aquest és un moment crucial perquè  el PAS de les universitats públiques s’inclogui en les mesures generals per a la reducció de la temporalitat i és per això que seguirem treballant, amb mobilitzacions i negociacions en tots els àmbits possibles, per deixar clar que ara és el moment: #ProuPrecarietatpelPAS.

Podeu llegir aquí el Manifest #ProuPrecarietatpelPAS i la resolució aprovada pel CIC

Us seguirem informant, 

CCOO Universitats

20 de juny de 2017

Dijous 22, concentració de CCOO, UGT i CSIF per l’estabilització del PAS

Company, companya,

El 12 de juny els sindicats CCOO, UGT, CSIF vam signar un manifest anunciant una campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de l'estabilització del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les Universitats Públiques.El motiu d’aquestes accions és que el PAS de les universitats no està inclòs en els Pressupostos Generals de l’Estat entre els col·lectius que es beneficien de les Ofertes Públiques per a l’estabilització del personal.

Entre altres mesures es preveuen concentracions a totes les universitats públiques el dia 22 de juny. En el cas de les set universitats públiques catalanes, i atesa la coincidència de què el mateix dia està prevista una reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb presència de tots els rectorats, els sindicats signants d’aquest escrit, fem un crida a realitzar una concentració conjunta de delegats i delegades sindicals, i del conjunt de personal universitari que pugui assistir-hi.

CONCENTRACIÓ:

Quan: Dia 22 a les 9,30h

On: Davant del Palau de Pedralbes, Avinguda Diagonal, 686, Barcelona


CCOO - UGT - CSIF

13 de juny de 2017

Campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de l'estabilització del PAS

Campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i
en defensa de l'estabilització del Personal d'Administració i Serveis (PAS)
de les Universitats PúbliquesEl passat 29 de març, els nostres sindicats van subscriure amb el Govern de l’Estat l’Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública, dirigit a la dotació i estabilització de més de 300.000 llocs de treball en diversos sectors de l'administració, incloses també les universitats públiques. Aquest acord preveia, addicionalment a l'Oferta d'Ocupació Pública Ordinària, la convocatòria durant els tres propers anys de places d'estabilització de fins a un màxim del 90% d'aquelles que han estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda durant els últims anys.

Les universitats públiques, tot i l'elevada precarietat que pateixen, van quedar inicialment excloses d'aquesta possibilitat d'estabilització laboral. Davant d'això els sindicats hem reclamat la incorporació del conjunt del personal de les universitats (PAS i PDI) a la possibilitat d'estabilització de l'ocupació temporal. Durant la tramitació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 al Congrés dels Diputats hem aconseguit que s'inclogui en aquesta previsió d'estabilització al Personal Docent i Investigador, però novament el PAS de les universitats ha estat postergat i exclòs de l'estabilització.

Considerem que les universitats constitueixen institucions de servei públic integrades: tant el PAS com el PDI contribueixen coordinament a complir les finalitats docents, investigadores i de transferència del coneixement de la universitat com a servei públic d’educació superior i recerca. Per això, valorem que l'exclusió del PAS de la via de l'estabilització laboral és absolutament irracional i injusta, i que hauria de ser esmenada durant la tramitació i final aprovació del Projecte de Llei PGE 2017 en el Senat.

Amb la finalitat de conscienciar al Govern i als diversos grups polítics sobre això, els sindicats signants d'aquest escrit convoquem una campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de la incorporació del PAS de les universitats a la via de l'estabilització dels empleats públics, a la qual convidem a sumar-se a tots els col•lectius professionals de les universitats públiques.

Aquesta campanya sindical es concretarà a partir de les accions següents:

  1. Realització a les universitats d'assemblees informatives conjuntes, amb la finalitat que els representants sindicals expliquin el problema laboral que es derivaria de l'exclusió del PAS de l'estabilització laboral durant els propers anys.
  2. Proposta d'adopció de resolucions de suport a aquesta campanya per part de les Juntes i Comitès d'Empresa tant del PAS com del PDI en totes les universitats públiques; i trasllat de les resolucions als rectors, presidents dels consells socials de les universitats, conselleries responsables d'universitat en les diverses CCAA, ministre d'Educació i responsables d'universitat dels grups polítics al Congrés i al Senat.
  3. Convocatòria d'una concentració, per al dia 22 de juny a les 12 h, de delegats i delegades sindicals i del conjunt del personal universitari a les portes dels rectorats de les universitats.
  4. Campanya a la premsa en defensa d'aquesta iniciativa.

Convidem a tot el personal de les universitats, a tots els sindicats amb representació en aquest àmbit i als responsables de les universitats a sumar-se a aquestes iniciatives contra la precarietat laboral i en defensa de l'estabilització del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les universitats públiques.

12 de juny de 2017