20 de setembre de 2016

Importants sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referents als contractes temporals

CCOO reclama una ràpida modificació legal

Importants sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referents als contractes temporals


El passat 14 de setembre, el Tribunal Europeu de Justícia ha dictat tres importants sentències relatives a diferents aspectes de la contractació temporal:

En primer lloc, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 14 de setembre de 2016, assumpte C 596/14, resol la qüestió prejudicial formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre la conformitat de la legislació espanyola en el tractament de la indemnització per l'extinció del contracte dels treballadors temporals.

En essència, el TJUE considera que és discriminatòria la legislació espanyola amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no reconeix una indemnització equivalent a la dels treballadors fixos per l'extinció de la seva relació laboral. Per tant, exigeix ​​als tribunals espanyols que a l'hora de resoldre els processos, reconeguin una indemnització als treballadors temporals equivalent a l'establerta per a l'acomiadament per causes objectives; és a dir, de vint dies per any de servei.

És important destacar que aquesta sentència també inclou dins del seu abast als funcionaris interins. Textualment hi diu: “El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.” El caràcter general d’aquest principi també hauria de permetre incloure com a treballadors objecte d’indemnització per cessament de contracte al personal docent associat.

En les seves implicacions pràctiques, suposa equiparar els costos de l'acomiadament dels treballadors temporals als treballadors fixos. D'aquesta manera s'elimina l'enorme distorsió que genera la nostra legislació laboral, que de manera tradicional es fonamenta en l'absoluta desprotecció dels treballadors temporals davant l'acomiadament.

No és necessària cap reforma legal per habilitar que els tribunals puguin reconèixer, en el curs d'un procés laboral, l'abonament d'una indemnització de 20 dies de salari per any de servei davant l'extinció de qualsevol contracte temporal.

Aquesta mesura s'aplica a tots els contractes temporals que s'han subscrit i que estan vigents, o que se celebrin en el futur al nostre país. Però també comprèn a tots els contractes temporals que s'han extingit amb anterioritat a la pròpia data de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb l'únic límit que no hagi transcorregut el termini d'un any des que va tenir lloc aquesta extinció.

Aquesta situació requereix una reforma legislativa urgent, que modifiqui l'Estatut dels Treballadors (ET) en el sentit de reconèixer el dret de tots els treballadors temporals a percebre una indemnització equivalent a la prevista per a l'acomiadament objectiu quan finalitzi el seu contracte per les causes previstes en el mateix, al marge de la data de celebració d'aquest contracte.

Fins el moment que es faci aquesta reforma legal, des de CCOO, com el sindicat més representatiu d'aquest país, es promouran accions judicials que comprenguin la totalitat de treballadors i treballadores temporals, per fer efectives les diferències econòmiques que els puguin correspondre.

La sentencia C16/15 del TJUE denuncia la manca de garanties en l'ocupació pública davant l'encadenament de contractes temporals i habilita els òrgans judicials a prendre mesures dissuasòries per assegurar que un lloc fix es cobreixi amb un contracte fix.

El nostre sindicat entén que el contingut de la sentència és d'aplicació a tots els sectors d'ocupació pública i per tant d'aplicació al conjunt de les Administracions Públiques (General, Autonòmica, Local, Universitats, ...).

En conseqüència, CCOO exigeix l’obertura d'un procés de negociació que revisi i adapti la normativa estatal a allò que estableixen les directives comunitàries i els pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb un nivell de garanties per a tot el personal temporal, sigui la seva relació laboral o estatutària (funcionarial). Cal que es respecti el principi d'estabilitat en la ocupació, i per tant, que es mantingui el lloc de treball fins a la seva cobertura reglamentària quan existeixi frau de llei o irregularitats en la contractació.

Cal tenir en compte que perquè la sentència sigui d'aplicació, és necessari modificar les lleis bàsiques estatals, que a dia d'avui impossibiliten, per una banda, generar noves places vacants en les que s’haurien de convertir els actuals eventuals estructurals, que, com el seu nom indica, no cobreixen necessitats temporals o esporàdiques sinó que venen a cobrir necessitats de plantilla. D’una altra banda, també caldria eliminar les taxes de reposició i  convocar ofertes públiques d'ocupació que dotin d'estabilitat el conjunt de la ocupació pública

Finalment, la sentència referents als casos C 184/15 i  C 197/15 assegura al personal funcionari temporal els mateixos drets indemnitzatoris que als treballadors i treballadores laborals: no només assegura el dret a la indemnització davant l'extinció de la seva relació, sinó que també inclou el reconeixement de la seva condició de personal indefinit no fix si el contracte era abusiu.  Caldrà, també en aquest cas, fer les modificacions legislatives pertinents. 

Des de CCOO Universitats celebrem aquest nou pas en la lluita contra la precarietat i la discriminació dels treballadors i treballadores temporals i reclamem a la Generalitat i als equips de govern de les universitats públiques que posin fil a l’agulla per a aplicar-les en tota la seva extensió.

Salut i lluita,


CCOO Universitats

8 de setembre de 2016

Inauguració del curs del sistema universitari català: denunciem l'atac del Govern a la universitat pública

A la inauguració del curs del sistema universitari català


Denunciem els atacs del Govern a les universitats públiques.

Ahir,7 de setembre es va inaugurar a la UB el curs del sistema universitari català amb la presència del president de la Generalitat Carles Puigdemont.
Tant el Comitè d'empresa i la Junta de PAS de la UB, com les delegades i delegats de CCOO a les set universitats públiques vam considerar imprescindible fer-nos presents per denunciar la política de retallades aplicades pel Govern del senyor Puigdemont i el seu antecessor.

Unes retallades que abasten tant el finançament públic, com l’autonomia universitària, com les condicions laborals de PAS i PDI o com la possibilitat real d’accedir a l’ensenyament superior per a les classes populars del nostre país.

Vam participar a l’inici de l’acte llegint dos manifestos, un de junta i comitè de la UB i un altre del Secretariat-Interuniversitari de CCOO que van ser molt ben rebuts per les persones presents. Un primer acte, que va permetre visualitzar, també cap als mitjans de comunicació, el que haurà de ser una feina sostinguda de mobilització durant tot aquest curs.


Salut i lluita!

27 de juliol de 2016

Suport als #27imes

Benvolgudes companyes i companys

Des del Secretariat Interuniversitari de CCOO de Catalunya volem mostrar públicament el nostre suport als delegats sindicals (un del PAS i un del PDI) acusats injustament per participar en una roda de premsa com a representants de les Juntes de Personal i Comitès d’Empresa de la UAB amb motiu de la tancada d’alumnes del 2013. Igualment, ens solidaritzem amb els altres membres de la comunitat universitària de la UAB que també han estat injustament imputats per reclamar, amb una acció reivindicativa, que s’acomplissin uns acords del Claustre de la UAB del març de 2013.

Des de CCOO estem convençuts que les penes de presó demanades per a tots els acusats són totalment desorbitades i només s’entenen dins una lògica perversa que fa servir la fiscalia per reprimir els moviments socials i sindicals, com hem vist, malauradament, en els processos oberts contra els companys i companyes que han participat en les darreres vagues generals. 

CCOO seguirem lluitant en tots els fronts per foragitar l’amenaça de la repressió contra aquells que defensen els drets col·lectius a les places i als carrers perquè, en aquests temps d’ofensiva neoliberal, la solidaritat és la nostra millor arma. 

Salut i lluita!

Secretariat Interuniversitari de CCOO 

13 de juliol de 2016

Propostes parlamentàries sobre els agregats interins


Des de CCOO-Universitats, a més del treball més visible en meses i negociacions, anem treballant altres aspectes per fer arribar les reivindicacions, en aquest cas del PDI-Laboral, a tots els racons socials possibles. Un d'ells de màxima importància són els partits amb representació parlamentària. En aquest sentit sempre estem a disposició dels partits que vulguin escoltar les nostres reivindicacions.

D'aquesta manera, hem anat transmetent aquesta legislatura els problemes que afecten el col·lectiu: Associats, Becaris, Lectors, RiC, Agregats interins o no.

Fa pocs dies, per compte propi, el grup parlamentari de Ciutadans ha decidit portar al parlament una de les propostes que venim reivindicant:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a autoritzar la regularització i estabilització per promoció interna del agregats interins en el marc dels programes d’estabilització de cada universitat.

Hem de lamentar l'esmena que ha presentat JxS (CiU - ERC - Demòcrates, etc), en la qual es neguen a acceptar la promoció interna. 

Podeu trobar la proposta i l'esmena en aquest enllaç.


Salut i seguim treballant! 

6 de juliol de 2016

Avenços a la Mesa d’universitats: paga extra 2012 i dies addicionals de vacances

Companyes i companys, 


A la reunió de la mesa d’universitats del 6 de juliol hem pogut donar petites passes en el camí de recuperar els drets arrabassats pels governs de Mas i Rajoy.

Aquests avenços són fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals i van quedar recollits de manera general per als treballadors públics dependents de la Generalitat amb l’acord signat a la Mesa General de la Funció Pública del passat 9 de juny.

Concretament, les universitats ens han informat que, en compliment del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària, percebrem el 20,77% de l'import que es va deixar de percebre de la paga extra del 2012.

És important remarcar el punt 1.3 del decret que estableix explícitament “Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article. *

Al mateix temps hem signat un acord a la mesa d’universitats on es recull el gaudiment de dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei prestats:
             Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral de vacances addicional.
             Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals de vacances addicionals.
             Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals de vacances addicionals.
             30 o més anys de serveis: 4 dies laborals de vacances addicionals.

Els dies que corresponen a cada treballador es faran efectius a partir de l’any natural següent al compliment del primer any del període de serveis prestats a la universitat. L'acord també recull que aquest any 2016, els treballadors podran gaudir la totalitat dels dies addicionals que  els corresponguin.

Aquest acord ha estat ratificat posteriorment en la Submesa de PAS-F  i la Mesa de negociació del PAS L  en els termes que podeu trobar en els enllaços.

L’últim punt de l’ordre del dia era la proposta de CCOO de la creació d’una Comissió Tècnica per a l’estudi del restabliment dels drets laborals i socials suspesos. De manera sorprenent, UGT i CSIF han plantejat problemes sense concretar res i finalment s’han abstingut. A falta d’unanimitat en la part social, les universitats han fet el mateix. Com a conseqüència de tot plegat no s’ha pogut concretar el que nosaltres considerem un marc útil per a poder entomar la recuperació de tots els drets econòmics i socials (pagues extres 2013 i 2014, FAS, jornada del PAS, etc) que ens van ser arrabassats. En qualsevol cas, CCOO treballarem de valent per fer-ho possible, sempre combinant la negociació amb la mobilització i, quan s’escaiguin, les reclamacions judicials.


CCOO-Universitats.
_______________________________________________________________________________

* Podeu trobar més informació sobre com la Generalitat l’any passat va fer de les seves a aquest enllaç. Ara l’important és que tingueu clar que entre el que vau cobrar a l’abril del 2015 i el que cobrarem ara (en principi a la nòmina del mes de novembre), heu de percebre el 44,81% de la totalitat del que vau deixar de cobrar al 2012.

15 de juny de 2016

Les universitats públiques de Catalunya han signat un conveni amb l’AQU que permetrà l’avaluació del professorat agregat interí

Companys i companyes, 

Després de més de 3 anys de lluita encapçalada per CCOO, podem informar-vos que s’ha acordat el Conveni que permetrà l’avaluació dels Agregats Interins pel que fa als períodes de docència i recerca. 

Creiem que, la nostra incorporació al Consell de Govern de l’AQU, i la insistència que hem mantingut en tots els marcs de diàleg i negociació, ha facilitat aquesta primera fita. 

La posada en marxa del sistema suposa que pel que fa a l'avaluació de la recerca del professorat agregat interí, s'obrirà una convocatòria extraordinària l'octubre de 2016 per avaluar la seva activitat investigadora corresponent al 2016. A partir del 2017 l'avaluació de l'activitat investigadora d'aquesta figura es farà conjuntament amb la del PDI contractat, sent la propera convocatòria el gener de 2017. 

Quant a l'avaluació de la seva activitat docent, al gener de 2017 s'obrirà la convocatòria extraordinària amb efectes d'1 de gener de 2016.


Ara continuarem treballant per garantir que a totes les universitats aquest reconeixement, fonamental per la carrera acadèmica, també tingui visualització econòmica i  per l'estabilització del PDI.

Seguim en lluita!

CCOO Universitats

9 de juny de 2016

Principi d’acord a la Mesa General de la Funció Pública

Fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, avui dijous, 9 de juny, s’ha arribat a un principi d’acord amb l’Administració que beneficiarà els treballadors i treballadores del sector públic. 

El mes de gener, els sindicats van aconseguir un vot unànime de tots els grups parlamentaris a una resolució favorable a les demandes proposades. Amb la negociació, va ser possible començar a revertir les retallades: devolució de dies d’assumptes propis, devolució de la paga de 2012 i que quedi sense efecte el descompte del 5% que es va fer als salaris d’aquest mateix any.

L’acord que avui s’ha assolit a la reunió de la Mesa General de la Funció Pública significa:
  • El compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i a la recuperació del marc de condicions laborals anteriors a 2012.
  • Deixar sense efecte la retallada del 5% del salari de l’any 2012.
  • Abonar el 75’96% pendent de la paga de 2012 (a l’octubre/novembre de 2016, el 20,32%, al març de 2017, el 35,32%, i al març de 2018, el 20,32%)
  • El gaudi dels dies addicionals de vacances a partir d’aquest estiu.

 A més, se seguirà negociant la recuperació de, entre altres, els seguents temes:
  • Calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014
  • Oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat
  • Fons d’Acció Social
  • Nous supòsits per assolir el 100% per IT (Incapacitat temporal)
  • Avaluar el resultat de la negociació d’aquests punts abans de l’1 de desembre de 2016

Per a CCOO, aquest acord significa un primer pas ferm en la recuperació dels drets que ens van arrabassar a 2012, i ens comprometem a seguir treballant amb propostes, negociacions i mobilitzacions fins la recuperació de tots els nostres drets i la conquesta de nous. 

25 de maig de 2016

Els pressupostos presentats mantenen les retallades i no assumeixen cap compromís de retorn de la paga extra del 2012.

Ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats des de l’any 2012.

Al mateix temps el govern de la Generalitat ha presentat un projecte de pressupostos   on es fa constar explícitament que l’increment salarial serà de l’1%, per tant sense cap recuperació del poder adquisitiu perdut i sense negociació sindical (art. 24.1); que per aquest any es manté  la supressió dels ajuts socials i dels ajuts al menjar (art.24.5); que es manté la impossibilitat de cobrar els complements de productivitat (art. 25.1 i 27.2), i de cobrir les pèrdues d’efectius a les diferents administracions (art. 34 i 35) i que es declararan nuls tots els acords sindicals i convenis col·lectius que intentin millorar aquestes condicions draconianes(art. 31).

Al mateix temps, no s’assumeix cap compromís concret de pagament de la part que encara que se’ns deu de la paga extra 2012 (disposició addicional 4ª) i ni tan sols es fa esment de les pagues del 2013 i 2014. Recordem que els treballadors dependents de la Generalitat, entre ells els de les universitats públiques, som de tots els treballadors públics de Catalunya i del conjunt de l‘Estat, els únics que no hem percebut una de les dues pagues extres aquests anys.

Els sindicats de la funció pública exigim al Govern de la Generalitat que no torni a quadrar el dèficit pressupostari amb les retribucions dels seus treballadors i treballadores. Ahir mateix delegats i delegades de CCOO, IAC i UGT ens vam concentrar a Barcelona davant la seu del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat (c/Sepúlveda, 148-150) i després vam marxar fins a la seu de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume per mostrar al Consell Executiu el nostre rebuig a la seva actuació i exigir que l’avantprojecte de pressupostos reculli les nostres reivindicacions. 

Reclamarem igualment la convocatòria d’una Mesa d’Universitats on negociar el retorn de les retribucions i els drets que ens van treure des del 2012 i el compliment efectiu de la taxa de reposició del 100% tant pel PDI com pel PAS de les universitats públiques.

CCOO Universitats.

21 d’abril de 2016

Els preus universitaris a Catalunya entre els més cars d’Europa


La Federación de Enseñanza de CCOO acaba de presentar un estudi referent a l’evolució dels preus públics al sistema universitari espanyol entre 2011 i 2016 on es fa més que evident la sobrecàrrega econòmica que pateixen els i les estudiants universitaris al nostre país. 

L'Estat Espanyol és dels més cars en preus, tant dels Graus, només superat per Irlanda, Letònia, Lituània i Regne Unit, com dels Màsters. 

Igualment, Espanya és el tretzè país pel que fa al nombre d'estudiants que han de satisfer l'import íntegre de la matrícula.

En l'apartat de l'import de les beques, l'Estat està en el lloc 23è (d’un total de 37 països) pel que fa a l'import mitjà de la quantitat de l'ajut. Aquesta quantitat s'ha anat reduint dràsticament des del curs 2011-2012. Només un 29% d'estudiants espanyols en els sistemes públic i privats han pogut tenir accés a algun tipus de beca.

L’informa també recull com són els i les estudiants de Catalunya qui han patit els majors increments pel que fa a les diferents Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol.

Recordem que Catalunya l’any 2012 va tenir els màxim increment previstos per la llei, amb una pujada dels preus de les matrícules un 66,67%, i va liderar junt amb Madrid el cost dels estudis universitaris. En el curs actual la Comunitat de Madrid va rebaixar els preus de les matricules, amb la qual cosa Catalunya es queda com a líder d’aquest rànquing.

Així, segons fons del Ministeri el preu mig dels crèdits de Graus a Catalunya és de 33,52 €, el que fa que cada curs acadèmic tingui un cost mitjà de 2.011 €, mentre que a Galicia el preu del crèdit es situa en 11,89 €, per tant el cost mitjà d’un curs acadèmic és de 713 €, una diferència del 282%!. 

Tanmateix si ens fixem en el cost màxim, ens trobem que el diferencial entre Catalunya i Andalusia puja fins al 313%.

En el cas dels Màsters igualment Catalunya té els preus més alts, amb un import mig de 65,87 €, i un total per curs de 3.952 €, mentre que a Galícia se situa en 26,49 € el crèdit i 1.589 € el curs, la qual cosa suposa un diferencial de 249%

Davant d'aquest escenari, CCOO demana:

Derogar el RDL 14/2012 i establir un nou model que redueixi les desigualtats entre els estudiant de les diferents comunitats autònomes.
Reduir el preu de les matrícules universitàries fins a arribar a assolir la gratuïtat als pròxims anys.
Igualar els preus dels Màsters i dels Graus. 

CCOO Universitats 

20 d’abril de 2016

Resum de la paritària de conveni del PDI laboral (13 d'abril de 2016)

Companyes i companys,

El 13 d'abril es va produir una reunió de la comissió paritària del Conveni col·lectiu de PDI laboral de Catalunya. La convocatòria es va produir a petició de la part social, i tots els punts de l'ordre del dia van ser a petició de la mateixa part.

Us fem un breu resum de les qüestions tractades.

1. Situació dels agregats interins enfront l'avaluació de l'AQU.
Els sindicats insistim a dir que és necessari que l'AQU avaluí i remuneri els trams docents i de recerca d'aquest personal, més després de les recents sentències. Totes les universitats es mostren d'acord.

A proposta dels sindicats i de les Universitats a la darrera junta d'AQU es va arribar a un acord perquè s'avaluï, però queda pendent el finançament per part de la Generalitat. La nostra proposta és que no es faci mitjançant un conveni específic, ja que dona arguments a la Generalitat per tal que les universitats no ho cobrin. En qualsevol cas ens comprometem a donar tot el suport per exigir el finançament adient.

2. Situació dels plans d'estabilització a cada universitat dels lectors com a figura "tenure track" a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Ara mateix totes les universitats tenen plans d'estabilització menys la UB i la UPF, i així consta en acta per tal que els comitès d'empresa d'aquestes universitats puguin fer les accions que considerin oportunes.

No obstant perviuen diferents problemes en aquest aspecte a diverses universitats-. Per exemple a la UdG o la URV no tenen prou jubilacions per estabilitzar els lectors, i en el primer cas estan optant per transformar-los en directors de recerca en departaments excedentaris. Així mateix a algunes universitats com la URV o la UB totes les estabilitzacions surten pel Pla Serra Hunter.

Insistim fortament en el fet que l'esperit del Serra Húnter, és de captació, no d'estabilització. Igualment demanem que les estabilitzacions fins que no es puguin fer legalment en forma de promoció interna i directe (com un tenure-track) s'han de fer el més pròxim possible, amb places amb perfil (i no genèric Serra Hunter), i que pel fet d'haver fet la feina bé durant més de 4 anys a la Universitat els promocionables tinguin punts addicionals en els concursos.

3. Valoració del programa Serra Hunter 2 en la seva primera edició i perspectives de millora.
Demanem una valoració de punts forts i febles del programa, com evolucionarà i propostes de millora per convertir-ho en un programa de captació i no d'estabilització.

La valoració final és que el pla és un fracàs donant que algunes universitats utilitzen el pla de captació SH per estabilitzar professorat. Per tant no hi ha captació internacional i és un drama pel professorat que s'ha d'estabilitzar. S'ha de canviar aquesta tendència.

4. Proposta de negociació de la promoció interna d'agregats i directors de recerca a catedràtic laboral.
Totes les parts tenen la voluntat de fer plans de promoció a catedràtic i s'acorda crear una comissió tècnica per tal modificar el conveni i contemplar la promoció interna a catedràtic laboral

5. Article 17 del conveni.
Les comissions de selecció establertes a aquest article han de comptar amb la participació del comitè d'empresa, de la manera que s'acordi al si de cada universitat. Aquest punt va ser demanat per companys de la UB, i com que el Vicerector d'aquesta universitat ja no hi era present es va retirar de l'ordre del dia. Igualment el portaveu de la part pública indica que en la mesura del possible s'instarà a què es compleixi.

6. Trams de recerca del PDI Laboral i problemes amb el Ministerio.
Tot i que l'esperit de la Llei Catalana equipara la categoria de Professor Agregat a Titular, quan es tracta de ser avaluat per mèrits de recerca en convocatòries competitives del Ministeri (per exemple: com a Director de Tesi d'un candidat a beca), el currículum d'un agregat s'avalua com si fos un post doc i no es consideren els trams de recerca valorats positivament per l'AQU. En general, tot i tenir millor currículum que un TU en les mateixes condicions, es parteix de puntuacions més baixes pel sol fet de la categoria que s'ocupa. És a dir, estar contractat i no ser funcionari té implicacions negatives que no haurien d'existir.

Les universitats es comprometen a fer pressió, perquè finalitzi aquesta discriminació. Nosaltres també reclamem que en el proper CIC, tant les universitats com els sindicats representats demanin a la Generalitat que en totes aquelles beques on el PDI Laboral tinguem greuges comparatius amb els funcionaris de la resta de l'estat, es creïn ajudes, programes, etc. paral·lels des de la Generalitat adreçats específicament al PDI Laboral, per compensar les situacions de desavantatge. Les universitats no es pronuncien i, per tant, estarem atents a la propera plenària del CIC.

7. Nombre de pagues dels càrrecs unipersonals del PDIL.
En algunes universitats els complements per càrrecs unipersonals institucionals que reben els funcionaris i els que reben els laborals són de la mateixa quantia, però els funcionaris reben 14 pagues i els laborals 12.

S'acorda que la mateixa comissió tècnica de promoció a catedràtic, estudiarà el tema per solucionar-lo i fer una proposta d'interpretació a la propera paritària.

8. Indemnització final de contracte a associats a temps parcial.
El síndic de comptes ha indicat a la UdG que a l'empara del que disposen els articles 20 i 21 del Decret 898/1985 sobre règim del professorat universitari, es declara la improcedència de l'abonament de qualsevol import indemnitzador en finalitzar els contractes del professor associat. Aquesta universitat deixarà d'abonar-ho i cap altra universitat ho ha pagat mai.

En qualsevol cas les persones afectades mantenen el seu dret a demanar als tribunals una altra interpretació d'acord amb l'aplicació general de l'article 49.1.c) de l'Estatut dels Treballadors.