20 de març de 2015

Espai de Diàleg i Negociació: 17/03/2015


Espai de Diàleg i Negociació: 17/03/2015

CCOO aconsegueix garantir la presencia dels representants dels treballadors en el procés de debat del 3+2 a Catalunya

El passat 17 de març va tenir lloc una reunió del “Espai de Diàleg i Negociació”, que reuneix a la Secretaria d’Universitats i Recerca i els sindicats més representatius (CCOO i UGT) d’aquest àmbit.
CCOO havíem demanat aquesta sessió per parlar específicament del Decret de 3+2 perquè creiem que afectarà de manera clara tant a la universitat entesa com a servei públic, com a les condicions de treball del PAS i el PDI.

El plantejament inicial  de la Generalitat és que el decret Wert és positiu perquè és un “marc per decidir lliurament” (¿¿!!) i pretenen relacionar-ho amb la petició inicial de les universitats catalanes quan es va començar a parlar de Bolonya fa gairebé 10 anys. A la pràctica, però, van reconèixer que, per poder fer un debat sobre la conveniència acadèmica de canviar la estructura d’una titulació, primer s’ha de garantir que no hi haurà una penalització econòmica pels estudiants, ni pel finançament públic de les universitats.

La Secretaria d’Universitats es va mostrar disposada a debatre quina és la manera d’aconseguir-ho i va proposar la creació de tres comissions dependents del Consell Inter-universitari de Catalunya (CIC) on, segons la normativa del CIC, hi participaran els rectors, la Generalitat i els estudiants. CCOO vam expressar la nostra exigència de que els representants legals del PAS i el PDI siguem part activa en aquest debat i, finalment, es va acordar que l’Espai de Diàleg i Negociació serà el marc per debatre les propostes dels agents socials.

Encara no hi ha una agenda tancada, però la Generalitat es va comprometre a no fer cap conversió de les titulacions existents fins que hi hagi un acord en el CIC, i a que, en qualsevol cas, es garanteixi que totes les titulacions tindran la mateixa durada a totes les universitats catalanes i que no hi haurà una transformació generalitzada dels graus de  quatre a tres anys, sinó que es farà una valoració per àmbits de coneixement, examinant cada titulació.

Des de CCOO també vam plantejar a la reunió els temes de la taxa de reposició i del retorn parcial de la paga extra 2012 i, en tots dos casos, las respostes van ser molt negatives.

Pel que fa a la taxa de reposició, la Generalitat sosté que la promoció interna del PDI (per exemple de TU a CU) ha de ser considerada com a oferta pública, i per tant ha de comptar dins de la taxa de reposició. En relació al PAS, anuncien que la taxa de reposició és zero. CCOO vam mostrar el nostre rebuig a aquesta mesura perquè comporta que es continuïn destruint llocs de treball del PAS.


Pel que fa al retorn dels dies meritats de la paga extra del 2012 es van aferrar a la interpretació de Generalitat segons la qual, la devolució “ressuscita” la retallada del 5% que va fer la Generalitat al 2012, abans que el govern Rajoy decretés la supressió d’una paga.