7 de maig de 2015

Què ha passat amb el retorn de la paga extra 2012?

Companyes i companys
Com sabeu, la majoria de nosaltres hem rebut a la nòmina d’abril una quantitat amb el concepte “Aplicació Acord Govern 33/2015”, "Recuperació d'una part de la paga extraordinària del mes de desembre 2012", o alguna cosa semblant.  Això és només una petita part de tot el que ens van robar l’any 2012.

Però a més, l’avarícia i la ineptitud del govern de la Generalitat ha provocat una gran confusió entre els diferents col·lectius de treballadors i treballadores de les universitats. Encara que l’explicació sigui una mica llarga, des de CCOO volem:

- Aportar informació aclaridora perquè comproveu si allò que heu cobrat és correcte,
- Explicar què tenim pendent i què farem per aconseguir-ho.
- Recordar a tothom com la Generalitat ha maltractat els treballadors públics catalans.

Una mica d’història...

29 de maig del 2012. El govern Mas pren l’Acord GOV/46/2012 que estableix una reducció del 5% anual per a tots els treballadors de les universitats públiques catalanes i els criteris d’aplicació. Entre aquests criteris hi consta que només queden exclosos de la retallada el Personal Investigador en Formació (PIF) i els investigadors post-doctorals.

13 de juliol de 2012. El govern Rajoy publica el “Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” on ens roba la paga extra de desembre de 2012 als treballadors i treballadores de totes les administracions públiques.
A més, el Reial Decret -al seu punt 5- estableix que els treballadors que tinguin el seu sou repartit en més o menys de 14 pagues veuran reduïdes les seves retribucions en 1/14 part, o, el que és el mateix, un 7,1%. A les universitats públiques catalanes aquesta disposició afecta especialment al PAS-L,  tant el de capítol I, que en aquell moment tenia 15 pagues, com el personal de suport a projectes de recerca (capítol VI), que en tenia 12.

24 de juliol de 2012. El govern de la Generalitat publica l’Acord de Govern 78/2012  en el que acata la retallada de Rajoy i estableix que aquesta substitueix la del 5% fixada al maig, però afegeix que, com a mínim, la reducció de la paga extra ha de ser equivalent al 5% del salari anual.

Des del primer moment CCOO vam denunciar que aquesta retallada era inútil, injusta i il·legal. Especialment absurda en el cas del Personal de Suport a la Recerca o Capítol VI (PSR, PAS-L) perquè en molts casos el seu salari no provenia de cap administració pública i, per tant, no eixuga cap dèficit públic –que és l’excusa que havien fer servir els governs de Mas i Rajoy-. En aquell moment, tant la Generalitat com les gerències de les universitats, van defensar que la retallada els era d’aplicació i la van fer efectiva també per aquest personal.

Arran de les denúncies impulsades per CCOO i altres sindicats, durant els anys 2013 i 2014 diferents sentències judicials van demostrar que la retallada del Govern Rajoy era parcialment il·legal, perquè tot i que va entrar en vigor el 15 de juliol pretenia robar-nos unes quantitats ja eren nostres perquè les havíem meritat anteriorment (en el cas dels funcionaris des de l’1 de juny i en el cas dels laboral des de l’1 de gener). Això és el que és el que es coneix com a “part meritada” de la paga.

26 de desembre de 2014. Després de les mobilitzacions, i les nombroses sentències judicials en contra, el govern Rajoy cedeix i la Llei 36/2014 de pressupostos generals de l’Estat pel retorna als treballadors de totes les administracions públiques la part meritada de la paga doble robada de 2012, que quantifica en un 24,04% d’allò que ens van retallar al 2012.

En relació a les universitats públiques catalanes, és important recordar que CCOO vam denunciar als jutjats la retallada de la paga i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar parcialment a favor dels treballadors i va establir que calia retornar tota la part  meritada de la paga al personal afectat (en aquesta sentència, PAS-L i PDI-L). Pel tipus de meritació a aquest personal li correspon un percentatge molt més  gran del 24,04% que ens han retornat fa uns dies. Malgrat que la sentència era inequívoca, les universitats van cedir a la pressió de la Generalitat i van recórrer la sentencia davant el Tribunal Suprem únicament per guanyar temps. En aquests moments estem pendents de reclamar judicialment la seva execució. 

27 de gener de 2015: Després d’una llarga campanya de pressió sindical, a la Mesa General de la Funció Pública, la Generalitat es compromet a retornar el 24,04% a tots els treballadors públics catalans, igual que es fa a la resta de l’Estat.

10 de març de 2015: la Generalitat publica l’acord de govern el 33/2015, que incompleix el compromís assumit a la Mesa General de Funció Pública i “ressuscita” la retallada del 5% del 2012, en perjudici dels treballadors públics catalans. Concretament estableix que “Les quantitats a abonar en compliment d’aquest Acord seran objecte d’adequació, en aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, conforme al qual les reduccions retributives resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% en els termes previstos en els acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012”.

Què vol dir això? Doncs que del que ens van treure al 2012, ens retornaran només aquella quantitat que superi el 5% de les nostres retribucions anuals. Amb un exemple es veu més clar: 
  
          Retribucions anuals 2012:                               20.000 €
          Paga doble robada 2012:                                 1.050  €
          Ens haurien de tornar el 24,04%...,                   251,1 €
          però amb la retallada “ressuscitada” (5%)         -200  €
          ...només ens tornen                                                  50 €
Si fóssim treballadors públics d’una altre comunitat autònoma, d’una administració local o de l’Administració General de l’Estat a Catalunya, hauríem cobrat 251,1 €, però el govern Mas ha decidit tornar-nos a robar i, per tant, aquests 201 € se’ls queden ells per a les seves coses.   

Com ha afectat tot això als treballadors de les universitats públiques?

à PDI funcionari: la seva estructura retributiva fa que la retallada “ressuscitada” del govern Mas suposi que, en molts casos, el retorn sigui molt petit o fins i tot, que no els tornin res.

à PDI laboral: per la seva estructura retributiva han tingut un retorn més alt, encara que en alguns casos també han estat afectats per la clàusula topall del 5%.

à PAS Laboral de capítol I: en general han rebut el 24,04% íntegre.

-          Pas Laboral de capítol VI (personal de suport a projectes de recerca): ESCANDALÓS! Al 2012 li van treure un 7,1%, la versió agreujada de la retallada. Ara no els han retornat res a la major part d’aquest col·lectiu. Segons les gerències, cal que la Generalitat es faci càrrec del retorn, encara que el seu salari no provingui de fons públics. La realitat és que ningú no sap on van anar a parar els diners que els van retallar al 2012 i ara les universitats fan veure que no és el seu problema. En el seu moment, CCOO van insistir fins a la extenuació de l’absurditat d’aquesta retallada i ara ho tornarem a fer perquè els treballadors i treballadores rebin, com a mínim, el mateix que la resta dels que vam patir la retallada.

à PAS Funcionari: en general, la retallada de 2012 va ser prou gran perquè hagin rebut el 24,04% íntegre.
Si tot això sembla us sembla un embolic, encara pot ser pitjor: la ineptitud manifesta del govern de la Generalitat ha provocat que hagin calculat malament les quantitats a retornar (han fet el 5% del 2012 sobre les retribucions teòriques i no sobre les efectivament cobrades). CCOO i els altres sindicats hem reclamat i la Generalitat ja ha reconegut el seu error i ha anunciat que ho rectificarà a la nomina de juliol.  Podeu llegir tots els detalls d’aquesta rectificació aquí: Ara només ens cal saber quan ho rectificaran les universitats públiques.

Què farem des de CCOO?

  Ø   Mantenim les nostres reclamacions per recuperar la totalitat de les retallades de 2012, 2013 i 2014, tant per la via judicial com de la mobilització.

  Ø   Defensem en el Tribunal Suprem la sentència que vam guanyar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera que el personal afectat (PAS-L i PDI-) cobri la part meritada que els pertoca, que és molt superior al 24,04%.

  Ø   Hem interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un conflicte col·lectiu per reclamar les pagues extres del 2013 i 2014 i les parts meritades corresponents.
  
  Ø   Hem denunciat, amb un recurs Contenciós Administratiu, l’Acord de Govern de la Generalitat 33/2015, de 10 de març, que inclou la retallada “ressuscitada”.

  Ø   Posarem en marxa un pla específic de mobilitzacions i reclamacions judicials, si les universitats insisteixen en no retornar al personal de suport a projectes de recerca (Capítol VI) el que els pertoca.

  Ø   Cridem a tot el personal de les universitats públiques catalanes a participar a les mobilitzacions per recuperar tot el que el govern Mas ens ha robat i arrabassat en aquests anys i us demanem que ho tingueu ben present en les diferents convocatòries electorals d’enguany.

Esperem que aquesta informació us hagi estat útil i estem, com sempre, a la vostra disposició.

Salut i lluita!


CCOO Universitats