13 d’octubre de 2015

Posicionament davant la situació acreditats/des a CU

Benvolgudes companyes i companys,

Fa anys que no es convoquen places de promoció a CU a les universitats catalanes. Durant aquest temps moltes persones han obtingut l'acreditació però la situació econòmica i l'estratègia política del Govern central i del Govern de la Generalitat ha obstaculitzat aquest procés. 

Des de CCOO us enviem aquest correu per a que sabeu quina és la situació actual del procés de promoció a CU i quin és el nostre posicionament. També us fem arribar la resposta dels nostres serveis jurídics a alguns dels interrogants sorgits les darreres setmanes.

El RDL 10/2015 d'11 de setembre modifica la Llei Orgànica d'Universitats que contempla l'accés al cos de CU mitjançant la promoció interna, desvinculant la seva promoció de la taxa de reposició. Només conté dos limitacions: que les places estiguin dotades al pressupost i que el número de places convocades per promoció interna no sigui superior al nombre de places de funcionari que es convoquin pel torn lliure. (veure: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801)

Sens dubte, aquesta podria haver estat una bona notícia que es veu truncada per l'estratègia política de l'actual Govern de la Generalitat envers la convocatòria de places de funcionari; política que està generant moltes incerteses.

El que sí és cert és el següent:
·         Actualment hi ha una bossa creixent d'acreditats a CU a les universitats catalanes. Aquest fet és un indicador més de l'excel·lència del PDI que conforma les plantilles de les nostres universitats.
·         La promoció interna dins del lloc de treball està recollida a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i és un dret de tots els funcionaris públics. Els cossos de PDI funcionaris de l'Estat eren els únics que no tenien reconegut aquest dret fins ara. La modificació de la LOM-LOU que recull el RDL 10/2015 obre finalment la porta a articular aquest mecanisme de promoció.
·         CCOO defensa la promoció en el lloc de treball i això implica que defensem que es convoquin tantes places de CU per promoció interna com persones acreditades hi hagi. Entenem que des de l'antiga LRU, la figura de CU va deixar de ser una figura estructural de la universitat, ja que a partir d'aquell moment la universitat va deixar d'estar conformada per les antigues càtedres per passar a estar estructurada en departaments. Per tant, en l'actual ordenament jurídic, la figura de CU és un reconeixement acadèmic i salarial a una trajectòria professional i que, a més a més, és l'única via de promoció dels cossos de TU i de CEU.

En aquest context, el posicionament de CCOO-Universitats al respecte és el següent
·         Després de consultar els nostres assessors jurídics, veiem possible i demanarem que les universitats defineixin el marc normatiu que permeti establir uns criteris clars i transparents d'assignació de les places de CU entre els seus departaments, així com un sistema de reconeixement dels mèrits del PDI que faciliti la promoció interna en el lloc de treball que estableix l'EBEP i doni sortida a la bossa d’acreditats/des.
·         Si el nombre de places convocades per promoció interna no pot superar el de places de funcionari convocades pel torn lliure caldrà que, després d'anys traient a concurs únicament places de PDI laboral, la Generalitat torni a convocar places de PDI funcionari pel torn lliure. Des de CCOO defensem que no és gràcies al model contractual que les universitats catalanes s'han convertit en el que són, sinó que, les universitats són el són gràcies a les persones que en formen part, amb independència de la seva modalitat contractual.
·         La demanda anterior no afecta el programa tenure track (on hi hagi, ja que no totes les universitats tenen signats acords amb el Comitè d’empresa en aquesta línia) i tampoc afecta els acords de promoció interna dels lectors/es (on hi ha hagi). En relació a aquest darrer punt aprofitem per denunciar que hi ha universitats on l’equip rectoral es continua negant a negociar aquesta promoció reconeguda en el conveni col·lectiu.
·         En paral·lel, CCOO ja ha demanat al Ministeri que es tingui en compte tota l’oferta pública d’ocupació i no només les places de funcionari pel càlcul de places de CU que es poden convocar per la via de promoció interna.
·         En relació a la promoció a Catedràtic/a per la via laboral en algunes universitats hem començat el primers contactes de negociació per la promoció interna d'agregat a catedràtic laboral, via un programa similar als plans d'estabilització que en aquest cas serien de promoció interna.
·         Demanarem també que s'accelerin aquestes convocatòries i advertim a la Generalitat que no admetrem que ara se'ns digui que cal iniciar un procés de "negociació" amb Madrid ni admetrem que les Universitats en diguin que han d’iniciar un procés de negociació amb la Generalitat. La llei és clara i només cal aplicar-la. Considerem del tot legítim donar sortida a les aspiracions de promoció del PDI que ha aconseguit acreditar-se a CU després d'anys de treball i més en cara en el context de retallades que han patit i encara pateixen les nostres universitats.


Des de CCOO seguirem treballant per aconseguir aquests objectius!