12 de novembre de 2015

Mesa d'Universitats: Informació de la convocatòria de places de CU per promoció interna

A la Mesa d’Universitats celebrada dimarts 10 de novembre es va tractar la qüestió de la promoció del PDI funcionari amb acreditació de CU. Passem a fer-vos-en un petit resum. 

A dia d’avui, ni la Generalitat ni les Universitats han rebut resposta del Ministeri a la demanda de poder fer una interpretació àmplia del topall que figura al RDL d’11 de setembre, en el sentit que a Catalunya es puguin considerar totes les places de PDI estables convocades (laborals i de funcionari) i no només les de PDI funcionari. Recordem que segons el RDL esmentat, hi ha un topall en el nombre màxim de places de CU que es poden convocar per promoció interna: com a molt, se’n poden convocar tantes com places de PDI funcionari que es convoquin pel torn lliure corresponent a places de TU o CU. Com que en aquests darrers anys el nombre de places convocades de PDI funcionari és zero, si no es permet fer una interpretació àmplia d’aquest topall no es poden convocar places de promoció per la via de la promoció interna; una via que no computa en la taxa de reposició.

Lamentablement, per aquesta raó, a l’exercici 2015, les Universitats Catalanes veuen com a pràcticament impossible que es convoquin places per promoció interna, a diferència d’altres universitats ubicades a altres CCAA on ja estan sortint aquestes places. Constatem amb preocupació que per a l’exercici 2016 encara està per definir què es farà. Per aquest motiu CCOO ha demanat la convocatòria de la mesa de negociació de PDIF per tractar aquest tema. Des de CCOO veiem que, més enllà de les paraules, ni la Generalitat ni les Universitats tenen una estratègia per començar a donar sortida a les legítimes aspiracions de promoció del PDI amb acreditació. Caldrà doncs que tots i totes empenyem des del nostres àmbits d’influència per tal d’aconseguir desbloquejar aquesta qüestió!

I ja per acabar, una última reflexió. Sembla que per a algunes universitats la problemàtica del PDI funcionari acreditat no és un tema prioritari. Per una banda es diu al PDI que cal que orienti la seva activitat per acreditar-se, i per l’altra, un cop el tenim acreditat i fent les mateixes funcions que un CU, no hi ha la mateixa determinació a l’hora de donar-los el reconeixement econòmic  que mereixen.  A què estem jugant? Hem reduït la gestió de la plantilla a una mera gestió pressupostària?