15 de novembre de 2016

La Federación de Enseñanza de CCOO recorrerà els nous criteris d'acreditació aprovats per ANECA

Companyes i companys,

Dijous passat, 10 de novembre, es va celebrar una reunió amb responsables del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a la qual va assistir el Secretari General d'Universitats, el responsable del programa ACADÈMIA en la ANECA i els representants dels sindicats presents en la Taula Sectorial d'Universitats: FECCOO, CSIF i FeSP- UGT.

La reunió va ser convocada de forma precipitada pel ministeri, a última hora del dimarts 8 de novembre, per informar-nos sobre els nous criteris d'avaluació del professorat universitari aprovats per ANECA.

El Secretari General d'Universitats del MECD, únicament ens va informar de l'obertura definitiva de l'aplicació informàtica del programa ACADÈMIA, però ni se'ns van presentar els criteris aprovats per les 21 comissions ni es va obrir un procés de negociació com hem exigit en multitud de reunions.

En la seva intervenció, el Secretari General també va afirmar que el nivell d'exigència de les comissions serà el mateix que fins ara i que el nou sistema permet una autoavaluació prèvia de cada candidat. Igualment va assegurar que la documentació presentada anteriorment es pot recuperar en l'actual aplicació.

El RD 415/2015 que regula el nou sistema d'acreditació del PDI funcionari estableix en la seva disposició final primera. "Transparència en els criteris d'avaluació" que és el director de ANECA, a proposta de les comissions d'acreditació, qui concreta l'aplicació a cada branca d'activitat dels criteris d'avaluació dels mèrits obligatoris de recerca i de docència prevists en l'article 14.2 i, en particular, estableix:

"a) Els llindars mínims o nivells de referència de l'activitat docent i investigadora i de qualitat exigibles per als mèrits obligatoris, i específics si escau, requerits per obtenir l'acreditació a catedràtic o professor titular d'universitat, als quals es fa referència en l'article 14.2, vetllant per l'adequada homogeneïtat entre els diferents àmbits científics.


b) Les característiques excepcionals que han de concórrer en els resultats de recerca per permetre l'exempció del requisit de pertànyer al Cos de Professors Titulars d'Universitat al fet que es refereix l'article 60.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, recollides en l'article 11.2.


Aquests criteris d'avaluació seran aprovats mitjançant resolució del director de ANECA, seran publicats a la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i revisats cada dos anys.


2. ANECA farà públics els documents d'orientació als sol•licitants, que contindran informació precisa sobre els referits llindars o nivells de referència en les diferents dimensions, així com de les normes de compensació aplicables en cada àmbit acadèmic i científic. Aquests documents hauran de facilitar l'autoavaluació als possibles sol•licitants, tindran efectes exclusivament informatius i es publicaran a la seu electrònica de ANECA, sense que puguin ser objecte d'impugnació en via administrativa o judicial."

En aquests moments, desconeixem la resolució del Director de ANECA per la qual s'han aprovat els criteris d'avaluació perquè no se'ns va lliurar en la reunió i perquè no hem pogut trobar-la publicada en cap de les pàgines web del MECD. El SG d'universitats es va comprometre a enviar-nos aquesta informació i no l'hem rebut (amb posterioritat, aquesta informació ha aparegut a la web del MECD, assenyalant que l'aplicació estarà plenament operativa a partir del dilluns 14 de novembre, i no el mateix dia 10, com ens van dir).

Tampoc se'ns va informar dels llindars mínims o nivells de referència de l'activitat docent i investigadora i de qualitat que cada comissió ha decidit exigir per als mèrits obligatoris i específics per obtenir l'acreditació a catedràtic o professor titular d'universitat.

No sabem si els criteris compleixen la "adequada homogeneïtat entre els diferents àmbits científics" com diu la norma o per contra són tan heterogenis com per permetre diferències inacceptables.

Respecte als "documents d'orientació als sol•licitants" que haurien de ser públics tampoc hem pogut comprovar si compleixen o no amb els objectius de "facilitar l'autoavaluació dels sol•licitants".

Per això, en la nostra intervenció vam tornar a criticar el retard injustificat en l'engegada del nou sistema i exigim, una altra vegada, la negociació prèvia d'aquests criteris perquè entenem, tal com ja li expressem al ministre Wert al juny del 2014, que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) obliga a l'administració a negociar aquestes matèries.

L’EBEP que afecta també al personal de les universitats, com recull el seu article dos, estableix entre les matèries objecto de negociació:

"c. Les normes que fixin els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de recursos humans.


d. Les normes que fixin els criteris i mecanismes generals en matèria d'avaluació de l'acompliment".

Per tant, entenem que els procediments d'acreditació formen part del sistema d'accés del personal docent i investigador, de la seva carrera professional i de la seva avaluació i han de ser negociats.

En conseqüència, vam tornar a demanar la constitució formal i urgent de la Taula de Negociació d'Universitats, d'acord amb l'establert a l’ EBEP, per donar resposta, de forma negociada, als problemes de pèrdua d'ocupació, temporalitat, precarietat, desigualtats i deterioració de les condicions laborals que les polítiques d'ajust han provocat al personal universitari. Així mateix recordem al SG d'Universitats que segueix sense constituir-se el Consell Rector de ANECA, del que formem part. El SG d'Universitats ens va recordar les limitacions que han tingut com a govern en funcions durant el passat any i que en les setmanes vinents es produiran els nous nomenaments del MECD i, per tant està pendent de la seva confirmació o el seu cessament.

Finalment, atès que el MECD no ha complert amb la seva obligació de negociar els criteris i tampoc sembla que compleixi la seva pròpia normativa quant a la transparència dels nous criteris d'avaluació, hem encarregat als nostres serveis jurídics que s'estudiï la seva possible impugnació, garantint que aquesta impugnació no perjudiqui els qui sol•licitin la seva acreditació amb el nou sistema.