23 de desembre de 2016

CCOO recorre els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació

Les iniciatives del Ministeri limiten l'accés a la funció docent i la carrera professional

CCOO interposa recurs contra els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació 


El sindicat inicia accions jurídiques contra el Ministeri d'Educació per considerar que la publicació a la seva pàgina web dels nous criteris d'avaluació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari (programa ACADEMIA) no s'ajusta a la legalitat vigent. A més, recorre la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora per discriminar dones i personal interí.

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) va interposar el 20 de desembre recurs contenciós administratiu contra l'actuació del Ministeri d'Educació, que el passat 29 novembre de 2016 va publicar a la seva web els criteris d'acreditació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari. La publicació a la web es va fer sense resolució expressa per l'òrgan competent, sense dir el procediment expressat en el Reial Decret 1312/2007 i sense donar opció als interessats de conèixer els llindars mínims establerts a la norma bàsica Reial Decret 415/2015.

De forma paral·lela, el gabinet jurídic de FECCOO ha iniciat accions legals contra la Resolució de 30 de novembre de 2016, per la qual la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

El sindicat considera que aquesta Resolució discrimina personal interí i de les dones, i dificulta la seva carrera professional. En concret, es basa en l'article primer, que diu que "Els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i de les escales d'Investigació, Investigacions Científiques i Científics Titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) podran presentar sol·licitud d'avaluació de l'activitat investigadora ... ". En aquest text s'exclou al docent universitari interí, i per tant, impedeix que sol·licitin l'avaluació de la seva activitat investigadora, i provoca que pateixin una clara discriminació respecte als funcionaris de carrera. Referent a això, CCOO recorda les sentències dictades recentment pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que afirmen la igualtat de tracte dels empleats temporals i fixos.

Així mateix, fa referència a que la Resolució assenyala en el seu article 2.7.b. que podran sol·licitar l'acreditació "aquells que mai s'hagin presentat anteriorment i compleixin un mínim de sis anys avaluables al 31 de desembre de 2016". La forma en què es computa aquest temps, establert en l'article 10 de l'ordre de 1994, discrimina aquelles professores que hagin pogut o puguin gaudir d'una excedència per cura de fills, maternitat i lactància.