2 de març de 2017

CCOO denuncia el canvi del tipus de contracte a investigadors predoctorals

Els secretaris confederals d'Acció Sindical, Ramón Górriz, i de Protecció social i Polítiques Públiques, Carlos Bravo, han adreçat una carta al secretari d'Estat d'Ocupació amb motiu del canvi de contracte, sense previ avís, a investigadors predoctorals, i li han demanat que es reverteixi la situació de manera immediata.Amb l'entrada en vigor de la regulació del contracte predoctoral establert a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), el Ministeri d'Ocupació va procedir a classificar aquesta modalitat contractual amb el codi 401 (contracte per obra i servei).

No obstant això, des de fa uns mesos, la Direcció general d'Ocupació va adoptar unilateralment la decisió de modificar aquest codi, i el va canviar pel 420, vinculat a les característiques d'un contracte en pràctiques.

Aquesta decisió, ni consultada ni comentada amb les persones afectades ni amb els seus representants, suposa que s'alterin retroactivament les dades identificatives de la modalitat contractual en la informació administrativa de la vida laboral d'aquestes persones i pot comportar conseqüències perjudicials en la seva carrera professional, en les seves possibilitats d'inserció professional i un obstacle per al reconeixement de drets (per exemple, la durada màxima d'un contracte en pràctiques és de 2 anys, enlloc dels 4 que dura un contracte predoctoral estàndard; la inexistència d'indemnització per finalització de contracte en pràctiques, o la impossibilitat legal de contractar personal amb experiència prèvia).

El contracte predoctoral no és un contracte en pràctiques, com es desprèn clarament de la regulació legal d’ambdós tipus de contractes, tant a la Llei de Ciència i Tecnologia com a l'Estatut dels Treballadors, i és per això que resulta injustificada i arbitrària la decisió de canviar aquest codi.

Des que va tenir coneixement d'aquest canvi, CCOO s'ha adreçat a les diferents administracions responsables, per a que es s’esmeni de manera immediata i es reposi el codi inicialment adjudicat.

Tenint en compte que, malgrat tot, aquest canvi -arbitrari i unilateral- no ha estat revertit, Carlos Bravo i Ramón Górriz requereixen al secretari d'Estat d'Ocupació perquè de forma immediata es restitueixi a tots els contractes predoctorals el codi 401 des del primer dia de la seva respectiva vigència.

Aquest canvi ha provocat tot tipus d'iniciatives de rebuig entre les quals destaca la recollida de signatures promoguda per l' "Asamblea de Investigadores/as predoctorales de Granada". Us animem que signeu aquí.