11 de juliol de 2017

Carta conjunta revisió criteris acreditació


Benvolguts Secretario General de Universidades i Director de l’ANECA,
Un cop reiniciades les reunions de les Comissions de revisió dels criteris d’acreditació per a places de TU i CU hem sabut -a través dels professors designats en representació dels nostres respectius sindicats- que aquestes reunions estan tenint un caràcter merament informatiu o de presentació dels criteris ja revisats. També hem sabut que aquests nous criteris no comporten una reducció significativa de els nivells d'exigència previs, i que es preveu publicar els nous criteris el proper 24de juliol de 2017 (d’aquí a poc més de dues setmanes).
Tenint en compte els precedents, la finalitat d'aquest escrit és reiterar que el problema fonamental que va donar origen a la nostra reivindicació en aquest tema, i finalment a la creació d'aquest grup de treball per part del Ministre d'Educació, va ser l'augment significatiu del nivell de exigència dels criteris d'acreditació del professorat. I que, en conseqüència, aquest és el problema fonamental que s'ha de resoldre mitjançant aquesta revisió de criteris.
I, a més, insistim en que aquesta revisió s'ha de fer seguint el procediment de treball que vam establir conjuntament en seu de l'ANECA en data 6 de febrer de 2017, que va preveure el següent:
que les cinc comissions d'àrees de coneixement compararien, sobre la base de la informació facilitada per l'ANECA, els criteris del sistema previ i els més recentment publicats, amb l'objectiu de garantir que aquests últims no comportin un nivell d'exigència significativament més gran;
que aquestes Comissions, després de la seva anàlisi, proposarien al director de l'ANECA els canvis que consideressin necessaris per assegurar que els nous criteris tinguessin un grau d'exigència dels nous criteris anàleg als anteriors;
i que, a la vista d'aquestes conclusions i propostes, el Director de l'ANECA convocaria als representants dels organismes que integren el Grup de Treball (inclosos els sindicats que representem) per a la recepció i valoració de l'informe final sobre l'eventual modificació i millora del sistema de avaluació del professorat universitari.
En funció de tot això, insistim en la necessitat que els criteris de avaluació es revisin i modifiquin en coherència amb el nivell d'exigència dels criteris precedents; i que se segueixi per a això el procediment de treball acordat, que inclou la participació directa en la revisió dels professors designats pels nostres sindicats i el retorn final de l'informe als organismes que integren el Grup de Treball, per a la seva valoració prèvia a la publicació dels nous criteris revisats.
En una altra circumstància, els sindicats no ens farem partícips del resultat final que es derivi d'una revisió de criteris a la qual no hem pogut contribuir adequadament.

Una salutació cordial,
Madrid 10 de juliol de 2017


FE CCOO
FeSP – UGT
CSI-F
Encina González Martínez
Santiago Redondo Illescas
Ramon Caballero Klink