24 de juliol de 2017

Informació de les últimes reunions amb ANECA sobre els criteris d'acreditació del PDIF

Últimes informacions 


Aquests últims dies s'estan fent reunions de les diferents comissions -formades
per representants sindicals, de la CRUE i responsables d'ANECA- que tracten els criteris d'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris. Després de les primeres reunions, els responsables de l'ANECA han declarat que el propòsit d'aquesta convocatòria és presentar els mèrits que han revisat, després de considerar les aportacions realitzades en les reunions anteriors. Això suposa un incompliment dels compromisos adquirits pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) amb les organitzacions sindicals més representatives en el sector del personal docent i investigador funcionari, després de la intervenció parlamentària del ministre Méndez de Vigo, en la qual es va comprometre a negociar la modificació dels criteris.

Les noves interpretacions del decret contingudes en el text Criteris generals d'interpretació i el document de Taules detallades o barems, que s'han llegit en veu alta, però sense lliurar-ne una còpia escrita per a la seva anàlisi detallada, reflecteixen que l’ANECA ha fet unes modificacions insuficients i insatisfactòries dels previs criteris. Fins ara es constata que la feina de revisió realitzada només ha servit, en essència, per homogeneïtzar alguns mèrits dins de cada macroárea, però no per reduir significativament els nivells d'exigència i incrementar la transparència de les avaluacions (que són el objectius fonamentals de la reivindicació sindical).

Rebutgem la pràctica de l’ANECA davant les reclamacions a les acreditacions negatives del PDI Laboral, aprofitant el canvi de la seva condició jurídica. Considerem que la indefensió en què es troben els sol·licitants avaluats de manera negativa és inacceptable i impròpia d'un estat de dret. L’ANECA està informant als professors amb acreditació negativa que la Comissió de Garanties i Programes ja no existeix mentre que la futura Comissió Assessora de Professorat, que assumirà les competències de l'anterior sobre reclamacions, encara no s'ha constituït. NO ESTARÀ EN FUNCIONAMENT FINS AL MES DE SETEMBRE.

I rebutgem també el nou retard en la publicació de les resolucions, tant les positives com les negatives per als cossos docents d'universitat. Ara informen de que ho faran al setembre, amb gairebé 1 any de retard.

Valoració

Considerem que això no és el procés de negociació a què es va comprometre el ministre Méndez de Vigo al Congrés de Diputats: més aviat sembla que és un tràmit en el que han donat audiència als sindicats, han traslladat les nostres propostes a les comissions i aquestes les han acceptat o rebutjat, sense explicar ni què ni com ni perquè.

Estem convençuts de que el treball sindical ha contribuït a millorar el sistema d'acreditació, ja que hi ha hagut cert grau d'homogeneïtzació interna dels requisits en cada àrea. Però això ja ho hauria d’haver fet el propi Ministerio.
Els nivells d'exigència dels requisits s'han aclarit i precisat, però no s'han rebaixat en cap cas. I en alguns aspectes, com el nombre d'hores de docència, la revisió actual més bé ha endurit les exigències. D’altra banda, es mantenen altres condicions molt significatives no es poden aconseguir, tot i que la seva manca no és imputable als candidats.

Per tant, seguim pensant que el nou sistema d'acreditació del PDI funcionari, lluny de garantir major objectivitat i transparència (tal com la norma assenyala en el seu preàmbul), incorpora més discrecionalitat, opacitat i desigualtat que l'anterior, i això provocarà una reducció del nombre de candidats acreditats i una major inseguretat jurídica als sol·licitants.

Tenint en compte tot això, exigim de nou al MECD, amb caràcter immediat que, d'acord amb els objectius d'aquesta revisió, els criteris d'avaluació del professorat s'acomodin als nivells d'exigència dels criteris precedents i es formulin de manera que es garanteixi la necessària transparència de les avaluacions (i s’evitin la inferència i subjectivitat del sistema actual). Encara hi ha temps per fer aquests canvis i millores, i els sindicats estem disposats a contribuir amb urgència a aquesta tasca des de les Comissions de revisió designades a aquest efecte.

I, a mig termini, també exigim al Ministerio que modifiqui de manera consensuada el RD 415/2015 que va modificar el Reial Decret 1312/2007, pel qual s'establia l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, ja que considerem que aquesta modificació és el origen de l’enduriment de l'avaluació del professorat.


Finalment, vam requerir al Ministeri la convocatòria urgent de la Mesa de Negociació d'Universitats perquè atengui les nostres demandes sobre aquest assumpte i negociï la millora de les condicions laborals i professionals del professorat, en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador ( PDI) de les universitats públiques.