5 de març de 2018

Estatut del personal predoctoral: exigim una negociació efectiva

Estatut del Personal Investigador en Formació: CCOO exigim l’obertura immediata d’un procès de negociació efectiva del decret de condicions laborals del personal predoctoral


El Govern de l’Estat, aclaparat per les exigències del Congreso i amb un retard
de diversos anys respecte del mandat previst en la Llei de la Ciència i Tecnologia ha realitzat una primera ronda de contacte amb diferents agents de l'àmbit universitari i investigador, inclosos els sindicats, i ha presentat una proposta de Reial Decret per regular les relacions laborals dels contractats predoctorals, el contingut del qual no pot ser més decebedor.

En el context actual de greus retallades econòmiques i personals en l'àmbit de la Investigació i el Desenvolupament (I+D), de deteriorament de les condicions de treball en els centres de recerca, les universitats i les fundacions, d'exili obligat de milers d'investigadors joves i no tan joves, el Govern ha decidit presentar una proposta de regulació que condemna a la precarietat a milers d'investigadors que desenvolupen les seves activitats en aquests organismes d'investigació.

Els tres aspectes més destacables de la regulació proposada pel Govern de l’Estat són:

- L'establiment d'una activitat laboral, addicional a la investigadora, de 240 hores lectives, per a aquells que desenvolupin la seva activitat a les universitats. Es dupliquen així, les hores previstes fins ara en alguns programes específics de contractació predoctoral. Amb aquesta decisió es pretén dotar a les Universitats de personal addicional per cobrir necessitats docents, intentant ocultar els greus problemes que afronten les universitats per les retallades de plantilles i la taxa de reposició de l’obstinat Senyor Montoro, però afegint nous problemes de precarietat als ja existents (professors associats i altres figures utilitzades massivament de forma irregular, quan no fraudulenta).

- Un règim salarial inacceptable, ja que s’apliquen els percentatges de reducció salarial que preveu la Llei de la Ciència però es prenen com a referència els salaris de figures idènticament formatives que tenen, d’entrada, un salari reduït.

- Un règim d'extinció del contracte completament obert i insegur que no lliga amb els límits i garanties que estableix l'Estatut dels Treballadors, que és la norma de referència per a aquests contractats. I la inexistència de cap mena d’indemnització a la finalització del contracte.

CCOO exigim ​​la convocatòria immediata d'una mesa de negociació efectiva en els termes previstos legalment en la que, un cop recollides les reivindicacions del col·lectiu, s'abordi una regulació que es basi en:

- El reconeixement de l'activitat investigadora com a únic i principal objecte del contracte predoctoral, com preveu la Llei de la Ciència, de manera que qualsevol activitat docent addicional només es pugui desenvolupar en el marc del seu objectiu investigador i per a la seva millora, en la col·laboració en la docència de caràcter pràctic, sempre que es garanteixi el caràcter voluntari i la quantia de les hores màximes que es puguin realitzar no afecti a l'objectiu primordial del contracte, que és realitzar la tesi doctoral.

- L'establiment d'un salari digne d'acord amb l'activitat investigadora (amb resultats investigadors efectius), establint com a referència per als percentatges de salaris que preveu la Llei de la Ciència, activitats i salaris adequats, així com la regulació de condicions econòmiques mínimes dignes per les convocatòries públiques.

- El règim de l'acomiadament ha de ser el previst amb caràcter general en l'Estatut dels Treballadors. Si es volen establir especificitats en l'extinció per l'obtenció d'un informe negatiu de l'activitat anual de l'investigador s’ha de limitar, com exigeix ​​l'Estatut dels Treballadors, a supòsits d'incompliments greus i culpables o impossibilitats objectives de continuar l'activitat investigadora .

- D'altra banda, en línia amb les directrius europees i les recents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s'ha d'incorporar el dret a la indemnització per finalització de contracte en els termes previstos per als contractes d'obra i servei i eventuals.

Tot això s'ha d'emmarcar en un imprescindible pla d'estabilització i ampliació de les plantilles als organismes de Recerca i a les Universitats que tingui en compte els mecanismes adequats per a la incorporació i promoció de les joves investigadores i investigadors.