18 de febrer de 2019

Reial Decret Llei 3/2019 en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i UniversitatsCCOO INFORMA. UNIVERSITATS.
Reial Decret Llei 3/2019 de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i Universitats

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats legisla en funció dels interlocutors amb els que es reuneix; fent-se ressò d'alguns problemes que afecten al sistema, tot i que les respostes i solucions que està emprenent són parcials i insuficients.

En el Reial Decret Llei 3/2019 de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i Universitats, publicat el dissabte dia 9 de febrer de 2018, es contemplen aspectes tan diversos i divergents com:

·         El règim de control intern de la gestió econòmica-financera dels organismes públics d'investigació (OPIS) de l'Administració General de l'Estat.

·         La possibilitat de concertar operacions de crèdit com a conseqüència de les bestretes reemborsables que es financin amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional o al Fons Social Europeu, en els organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i les universitats públiques no transferides, així com els consorcis, fundacions i altres entitats de dret públic que siguin agents d'execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i es trobin adscrits a l'Estat.

·         La col·laboració d'empreses privades amb l'Agència Estatal d'Investigació per a la comprovació de subvencions i ajudes concedides en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i del Pla Estatal d'Innovació.

·         El suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics, si no poden complir amb les corresponents obligacions de pagament, mitjançant la sol·licitud de l'ajornament de quotes d'amortització amb venciment el 2019 derivades de préstecs o bestretes concedits.

·         L'ampliació, fins a un màxim de quinze anys, del termini d'amortització dels préstecs universitaris. Si el destinatari no sobrepassa el llindar de base imposable general i de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 22.000 euros els préstecs concedits quedaran paralitzats almenys fins a desembre de 2019 prèvia sol·licitud de novació.

·         La possibilitat de subscriure convenis subjectes al dret administratiu d'agents públics de finançament o execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació entre si, o amb agents privats que realitzin activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de diferents activitats. Amb una durada entre cinc i deu anys prorrogables per cinc o set anys addicionals depenent de la naturalesa del conveni subscrit.

·         La implementació de mesures d'igualtat en els procediments de selecció i avaluació del personal docent i investigador al servei de les universitats públiques, i del personal investigador i d'investigació al servei dels Organismes Públics d'Investigació de l'Administració General de l'Estat. Les mesures explicitades ni tan sols reflecteixen els supòsits previstos en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ni en la Llei d'Igualtat, i a més serà el Govern el que reguli com han de ser tingudes en compte.

·         La possibilitat que les administracions públiques, organismes públics, universitats públiques i altres entitats del sector públic i que no tinguin ànim de lucre, puguin realitzar contractes indefinits, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, per l'execució de plans i programes públics d'investigació científica i tècnica o d'innovació i finançats mitjançant consignacions pressupostàries anuals conseqüència d'ingressos externs de caràcter finalista. Encara que entenem que aquest apartat intenta pal·liar els nombrosos contractes que hi ha en frau de llei en entitats públiques, la seva redacció pot ser interpretable i la seva execució pot suposar un problema, tant a causa del text com la seva vinculació amb la taxa de reposició actual de les entitats públiques.

·         La consideració com a contractes menors dels contractes de subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a 50.000 euros que es celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d'infraestructura de l'òrgan de contractació. Aquesta mesura és positiva en el fet que agilitarà determinades compres menors dels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

CCOO hem indicat al Ministeri que hi ha molts temes importants que no s'aborden en aquest Reial Decret com són la temporalitat i precarietat en la contractació de personal o el manteniment de la taxa de reposició en les universitats i l'escàs finançament per a la Ciència, entre molts altres.

El Ministeri, després de la reunió que hem mantingut avui amb el Secretari General d'Universitats, encara no té resposta a les demandes plantejades per CCOO de derogació del Reial Decret Llei 14/2012 i de constitució de la Mesa de Negociació d'Universitat.

CCOO considerem, com demostren les mesures del mateix Reial Decret, que hi ha descoordinació i falta d'ambició del Ministeri pel que fa al disseny de la política i harmonització del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.


Secretaria d’Universitat i Investigació
13 de febrer de 2019